بررسی نقش پلیس بر حقوق شهروندی در وضعیت بحران – مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه ،ژاپن و آمریکا

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی تجربه سایر کشورها در زمینه نقش پلیس بر رعایت حقوق شهروندی در وضعیت بحران های طبیعی و ارائه راهکارهایی برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در جهت ارتقاء مدیریت بحران است. روش پژوهش ، توصیفی تحلیلی و تطبیقی است. جامعه مورد مطالعه کشورهای ایران ، آمریکا ، فرانسه، ژاپن و ترکیه را در بر می گیرد. یافته های پژوهش بیانگر این است که از بین کشورهای مورد مطالعه کشور ژاپن سازمان مشخصی در مجموعه پلیس برای مقابله با بحران های طبیعی و حفظ حقوق شهروندان آسیب دیده بر عهده دارد، در مورد قانون حقوق شهروندی در وضعیت بحران از میان پنج کشور ، کشورهای فرانسه و ترکیه قانون جامع و مفصلی دارند.برای حراست از حقوق شهروندی در وضعیت بحران در ایران نیز به نظر می رسد به یک قانون جامع تر و کامل تر که نقش پلیس را در این زمینه یادآوری کند، نیاز مبرم است؛با این تفاسیر باید به این نتیجه رسید که قانون مدون قبلی و تشکیل نهاد ویژه مدیریت بحران در مجموعه نیروی انتظامی ایران برای حل بحران مکمل یکدیگر هستند و اجرای هر کدام بدون وجود دیگری از نواقص بسیاری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها