طراحی و ساخت مایتورینگ سیستم برق فاوا ف.ا.ا کرمان وبررسی تاثیر آن بر عملکرد سازمان

نویسنده

چکیده

با توجه به اینکه در اماکن نظامی تامین برق با کیفیت و بدون قطعی از اولویت های مهم هر یگان است بایستی تدابیری اتخاذ نمودتاضمن تامین این هدف کمترین هزینه را دربرداشته باشد که اولین راهکار آن تعدد منابع تامین کننده است.بدلیل تنوع و گستردگی و پراکندگی منابع تامین کننده انرژی الکتریکی درمرکز فاوا ف.ا.اکرمان,برمبنای نیاز سازمان جهت رفع عیب و جلوگیری از مخاطرات پیش آمده ناشی از قطع جریان و همچنین کاهش هزینه های خرابی,سیستمی طراحی,ساخت وارائه گردید تا علاوه بر رفع نیاز سازمان باعث بهبود عملکرد مرکز فاوا شود تا ضمن مدیریت و کنترل منابع تامین کننده برق بتوان در مواقع بحرانی نسبت به تامین انرژی الکتریکی سیستم های ارتباطی تصمیم مهمی جهت عبور از بحران اتخاذ نمود.

کلیدواژه‌ها