بررسی رابطه بین امنیت اجتماعی با اقتصاد مقاومتی

نویسنده

مدرس دانشگاه پیام نور شهربابک

چکیده

در این پژوهش ارتباط بین امنیت اجتماعی با اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه استان کرمان- شهرستان شهربابک) مورد بررسی قرار گرفته است‌. شاخص‌های مورد استفاده برای امنیت اجتماعی در این تحقیق، عملکرد پلیس و عملکرد قانون است. برای سنجش اقتصاد مقاومتی شش مولفه با عنوان مردمی کردن اقتصاد، جلوگیری از خام فروشی و فروش با ارزش افزوده پایین، مدیریت مصرف تولیدات داخلی، بهره وری و افزایش اشتغال، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از تولید ملی انتخاب شده‌اند‌. حجم نمونه تعداد381 پرسشنامه شامل 381 نفر براساس فرمول کوکران بودند‌. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون اسپیرمن و نرم افزار SPSS و جهت گردآوری داده‌ها از اکسل استفاده شده است‌. نتایج تحقیق نشان داد که بین امنیت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد‌. همچنین بین عملکرد پلیس و اقتصاد مقاومتی، بین عملکرد قانون و اقتصاد مقاومتی رابطه مثبت و معنی داری در سطح متوسط وجود دارد‌.

کلیدواژه‌ها