بررسی تأثیر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 بر کاهش تصادفات جاده‌‌ای جنوب استان کرمان

نویسنده

دارد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش‌‌‌‌، بررسی تأثیر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 بر کاهش تصادفات جاده‌‌ای جنوب استان کرمان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی‌‌‌‌، از نظر روش‌های بکار گرفته شده اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 40 نفر از کارشناسان تصادفات جنوب استان کرمان می‌باشد که از روش نمونه گیری تمام شمار بهره گرفته شده و ابزار گردآوری اطلاعات آنان‌‌‌‌، پرسشنامه محقق ساخته بوده است‌‌. برای تعیین روایی پرسشنامه‌‌‌‌، از روایی نمادی استفاده شد که با ‌بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادهای اساتید و کارشناسان امر‌‌‌‌، مورد تائید واقع گردید‌‌. مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 0,733 بدست آمد که حاکی از پایایی قابل قبولی است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های استنباطی از جمله آزمون همبستگی پیرسون‌‌‌‌، کولموگروف اسمیرنوف و‌‌‌... استفاده شد‌‌. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق را تأیید می‌کند‌‌. هچنین با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مشخص شد که به ترتیب متغیرهای افزایش مبالغ جرایم‌‌‌‌، اعمال نمره منفی‌‌‌‌، توقیف خودرو‌‌‌‌، راه و وسیله نقلیه در بین متغیرهای مفروض در فرضیه‌های فرعی در کاهش تصادفات جاده‌‌ای جنوب استان کرمان مؤثرند‌‌. نتایج یافته‌ها دلالت بر تائید کلیه فرضیه‌های تحقیق داشته و بین متغیرهای اعمال کلی قانون و کاهش تصادفات جاده‌‌ای جنوب استان کرمان‌‌‌‌، با بیشترین میزان همبستگی0,551 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد‌‌. بر اساس آزمون رتبه‌‌ای فریدمن افزایش مبالغ جریمه بالاترین و اعمال نمره منفی کمترین رتبه را در بین مؤلفه‌های تحقیق با کاهش تصادفات جاده‌‌ای جنوب استان کرمان دارا می‌باشند‌‌. بنابراین در یک نگاه کلی این موضوع استنتاج می‌گردد که با افزایش نقش قانون رسیدگی به تخلفات‌‌‌‌، کاهش تصادفات جاده‌‌ای جنوب استان کرمان نیز افزایش و بهبود خواهد یافت‌.

کلیدواژه‌ها