بررسی تأثیر ویژگی‌های کالبدی بر وقوع جرم و ارائه راهکارهای پیشگیری وضعی (مطالعه موردی: ‌‌حوزه استحفاظی کلانتری 11و 13)

نویسنده

ندارد

چکیده

بررسی‌ها نشان می‌دهد مجرمین در انتخاب زمان و مکان بزه‌کاری کاملاً منطقی عمل می‌کنند و مناسب‌ترین و کم خطر‌ترین مکان‌ها و شرایط را برای اعمال مجرمانه بر می‌گزینند. از طرف دیگر وجود برخی امکانات و تسهیلات شهری مانع و بازدارنده‌ی ارتکاب بزه‌کاری است و در نقطه مقابل در برخی مکان‌ها بزه‌کاری سهل تر است‌؛ لذا در این راستا، ‌‌هدف پژوهش حاضر؛ نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم (مطالعه موردی حوزه استحفاظی کلانتری 11 و 13 شهر کرمان) است.
روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی، ‌‌تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، ‌‌اسنادی و میدانی بوده و از نرم افزارهای GIS, SPSS و مدل های MOORA ‌‌و MultiMOORA ‌‌جهت تجزیه و تحلیل بهره گرفته شده است. جامعه آماری کل منطقه حوزه استحفاظی کلانتری 11 و 13 است که با استفاده فرمول کوکران 382 شهروندان در حوزه کلانتری 13 و 380 نفر شهروندان در حوزه کلانتری 11 به عنوان حجم نمونه تعیین شد.
نتایج آزمون T-Testنشان می دهد تمامی مولفه های کالبدی در حوزه استحفاظی کلانتری 11 مقداری پایین تر از حد مبنا (3) به خود اختصاص دادند. همچنین رتبه بندی محلات کلانتری 11با استفاده از مدل ‌‌مورا و مولتی مورا نیز نشان می دهد میدان مشتاق، ‌‌گلبازخان، ‌‌ارگ و خواجه خضر به ترتیب رتبه اول تا چهارم را به لحاظ اولویت بندی مناطقی که کمترین تأثیر را از شاخص های کالبدی و تأثیر منفی در ناامنی داشته اند. نتایج آزمون T در محدوده کلانتری 13 نیز نشان می دهد محلات شهرک باهنر، ‌‌بلوار جمهوری، ‌‌و آزادگان و نصر بهترین شرایط را در بین محلات کلانتری 13 به لحاظ مولفه های کالبدی به خود اختصاص دادند و تمامی مولفه های کالبدی مقداری بالاتر از حد مبنا (3) به خود اختصاص دادند و سایر محلات شرایط ضعیف تا متوسط را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها