ارزیابی ‌‌‌تأثیر ویژگی‌‌های کالبدی بر وقوع جرائم (سرقت) در مناطق جرم خیز و ارائه راهکارهای پیشگیری وضعی از وقوع جرم (موردمطالعه چند نقطه جرم خیز شهر سیرجان)

نویسندگان

1 دارد. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان

2 ندارد

چکیده

زمینه و هدف‌: امروزه در تمامی شهرهای جهان، به‌ویژه کلان شهرها، افزایش نرخ جرم و جنایت نگران‌کننده است و به یکی از دغدغه های مهم شهروندان و مدیران شهری تبدیل‌شده است‌. در این راستا تحقیق حاضر باهدف ارزیابی ‌‌‌تأثیر ویژگی‌‌های کالبدی بر وقوع جرائم در مناطق جرم خیز و ارائه راهکارهای پیشگیری وضعی از وقوع جرم در شهر سیرجان انجام‌شده است‌.
روش‌شناسی‌: تحقیق حاضر از نوع بنیادی-کاربردی است و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است‌. جمع آوری آمار و اطلاعات از طریق پرسشنامه بر اساس حجم نمونه مشخص‌شده با استفاده از فرمول کوکران، اقدام به توزیع 200 پرسشنامه است‌. داده ها در نرم افزار آماری SPSSمورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند و داده های مربوط به بافت محلات در نرم افزار GIS نشان داده‌شده‌اند‌. در راستای نیل به هدف پژوهشی از آزمون های کلموگروف اسمیرونف، من ویتنی، ویل کاکسون، همبستگی اسپیرمن و فریدمن استفاده‌شده است‌.
نتایج‌: نتایج تحقیق نشان می‌دهد شاخص های کالبدی مؤثر بر نوع و وقوع جرم در محله 1 شاخص های پوشش گیاهی، کاربری اراضی، وضعیت معابر و آلودگی محیط است، درحالی‌که شاخص های اثرگذار بر نوع و میزان جرم در محله 2، وضعیت معابر، باز و بسته بودن محیط، خوانایی و آلودگی محیط بوده است‌. ضمناً با استناد به مطالعات و تحلیل‌های صورت گرفته مشخص شد، که بین تمامی شاخص های کالبدی و احساس امنیت در دو محله رابطه معنادار وجود دارد که بیشترین شدت همبستگی در محله 1 همبستگی شاخص کاربری اراضی بااحساس امنیت (80/0) بوده است‌. و بیشترین شدت همبستگی در محله 2 همبستگی شاخص مبلمان و احساس امنیت (55/0) بوده است‌.

کلیدواژه‌ها