نظریه هرج و مرج و بحران سازمانی: نظری تجزیه و تحلیل چالش‌های مواجه شده توسط اداره پلیس نیواورلئان در جریان طوفان کاترینا

نویسنده

دارد، عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

چکیده

فاجعه طوفان کاترینا اولین مقام رسمی پاسخ دهندگان نیواورلئان را با شرایط فوق العاده‌ای ارائه داد..این مقاله تاثیرات طوفان کاترینا را در مورد آن بررسی ‌می‌کند. توابع سازمانی اداره پلیس نیواورلئان (NOPD) در طول و بلافاصله پس از فاجعه با استفاده از نظریه هرج و مرج به عنوان یک مدل برای تحلیل بحران با بخش مواجهه شد. تئوری هرج و مرج دارای چندین ویژگی است: ضروریت به عملکرد سازمانی و رفتار مدیریتی مربوط به اولویت اژانس پاسخگو بازبینی چالش‌های ناشی از NOPD به دنبال آن است که برنامه‌های آمادگی برای دیگر سازمان‌ها ‌برنامه‌ریزی ‌می‌کند.

کلیدواژه‌ها