جراحات‏ ‏ترافیکی‏ ‏راه‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏یک‏ ‏مشکل‏ ‏بهداشت‏ ‏عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دارد

2 مترجم مسئول

3 مترجم دوم

چکیده

چکیده
ما‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏فصل‏ ‏اساس‏ ‏مفهوم‏ ‏کنترل‏ ‏جراحت‏ ‏را‏ ‏مشخص‏ ‏کرده‏‏‏ایم‏ ‏و‏ ‏بر‏ ‏این‏ ‏واقعیت‏ ‏تاکید‏ ‏کرده‏‏‏ایم‏ ‏که‏ ‏مسئله‏ ‏جراحات‏ ‏ترافیکی‏ ‏جاده‏‏ای‏ ‏‏باید‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏مشکل‏ ‏سلامت‏ ‏عمومی‏ ‏درمان‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏باید‏ ‏با‏ ‏هر‏ ‏گونه‏ ‏بیماری‏ ‏جدی‏ ‏مقابله‏ ‏کنیم‏. ‏‏مهم‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏ما‏ ‏درک‏ ‏کنیم‏ ‏باید‏ ‏رویکرد‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏دنبال‏ ‏خطای‏ ‏قربانی‏ ‏گشتن‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏مجازات‏ ‏به‏ ‏یک‏ ‏استدلال‏ ‏منطقی‏ ‏با‏ ‏برخورد‏ ‏با‏ ‏پیشرفت‏های‏ ‏‏سیستمیک‏ ‏و‏ ‏پیدا‏ ‏کردن‏ ‏راه‏ ‏حل‏ ‏انجام‏ ‏دهیم‏ ‏و‏ ‏باری‏ ‏اضافی‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏روی‏ ‏دوش‏ ‏استفاده‏ ‏کنندگان‏ ‏از‏ ‏راه‏ ‏نگذاریم‏. ‏‏جراحات‏ ‏ترافیکی‏ ‏جاده‏‏ای‏ ‏‏ناشی‏ ‏از‏ ‏واکنش‏های‏ ‏‏پیچیده‏ ‏جامعه‏ ‏شناختی‏،‏ ‏‏روانی‏،‏ ‏‏فیزیکی‏ ‏و‏ ‏تکنولوژیکی‏ ‏است‏. ‏‏از‏ ‏آنجا‏ ‏که‏ ‏جراحات‏ ‏ناشی‏ ‏از‏ ‏تبادل‏ ‏انرژی‏ ‏بین‏ ‏محیط‏ ‏زیست‏ ‏و‏ ‏بدن‏ ‏انسان‏ ‏است‏،‏ ‏‏ممکن‏ ‏است‏ ‏سیاست‏ها‏ی‏ ‏‏ایمنی‏ ‏و‏ ‏استراتژی‏ها‏ ‏‏را‏ ‏در‏ ‏روشی‏ ‏جامع‏ ‏و‏ ‏علمی‏ ‏توسعه‏ ‏دهیم‏. ‏‏استراتژی‏ ‏10‏ ‏هادون ‏ ‏و‏ ‏ماتریکس‏ ‏هادون‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏فصل‏ ‏بحث‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏ما‏ ‏کمک‏ ‏‏‏می‏کند‏ ‏افکارمان‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏تجزیه‏ ‏و‏ ‏تحلیل‏ ‏تخصیص‏ ‏منابع‏،‏ ‏‏شناسایی‏ ‏استراتژی‏ ‏و‏ ‏برنامه‏ریزی‏ ‏سازماندهی‏ ‏کنیم‏. ‏‏

واژگان‏ ‏کلیدی‏:‏ جراحات‏ ‏ترافیکی‏ ‏جاده‏ ‏ای‏،‏ ‏‏سلامت‏ ‏عمومی‏،‏ ‏‏کنترل‏ ‏جراحات‏،‏ ‏‏ماتریکس‏ ‏هادون.

کلیدواژه‌ها