بررسی اهمیت استحکام درونی قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در منظومه فکری مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول

چکیده

بررسی اهمیت استحکام درونی قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در منظومه فکری مقام معظم رهبری

چکیده
با تحولاتی که در بازیگران و کنشگران اصلی جنگها رخ داده، شیوه‌های جنگیدن نیز دچار تغییر شده است‌‌‌. بنابراین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصلی ترین رکن دفاعی و امنیتی در کشور، در حال و آینده باید قدرت دفاعی و بازدارندگی خود را حفظ نموده و ساخت درونی قدرت خود را مستحکم نمایند‌‌‌. لذا این پژوهش با هدف تبیین استحکام ساخت درونی قدرت برای نیروهای مسلح آینده با استفاده از فرمایشات مقام معظم رهبری انجام شده است‌‌‌. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون، چهار مضمون "نیروی انسانی دانشی، انقلابی، بصیر، معنوی، بلند همت"، "نظام تربیتی شهادت طلبانه"، "قدرت نظامی با فناوری‌های لبه دانشی"، "مردم پایه با اتحاد همه جانبه مردم، مسئولان و نخبگان" را ارائه نموده است‌‌‌.
واژه‌های کلیدی: نیروهای مسلح، قدرت درونی، منظومه فکری، مقام معظم رهبری، استحکام.

کلیدواژه‌ها