بررسی میزان احساس امنیت و آرامش در بین شهروندان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول

چکیده

امنیت از بحث‌های علمی، فنی، کاربردی و اداری مهمی است که به صورت یک موضوع میان دانشی و فردانشی جامع اکنون نگر و آینده نگر در چارچوب جامعه شناسی شهری، حقوق، جغرافیا، علوم انتظامی- امنیتی و نظایر آن بررسی‌‌ می‌شود و با سرنوشت آحاد شهروندان نظام اجتماعی و اقتصادی یک کشور به ویژه مسایل امنیت شهرها و احساس امنیت مردم از 4 بعد عومل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل جغرافیایی و عوامل انتظامی از دیدگاه مردم شهر کرمان در سال 1398، انجام یافته است. سوالات تحقیق براساس همین مطلب، و فرضیه‌های تحقیق نیز برگرفته از سوالات تنظیم شده است. با توجه به نوع پژوهش از روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی با تکیه بر تحقیقات میدانی از 164 نفر از زنان و مردان بالای 18 سال به صورت نمونه گیری تصادفی و طبقه‌‌ای و با روش جمع آوری اطلاعات از طریق استفاده از ابزار پرسشنامه (با استفاده از 20 پرسش برای تایید فرضیه ها) با جامعه آماری 289 نفری مراجعه کننده به کلانتری شعبه فیروزآباد شهر کرمان انجام شده است. جامعه آماری برابر فرمول کوکران تعیین شده است. برای سنجش و اندازه گیری از آزمون پیرسون و آمار استنباطی استفاده گردیده است. پس از استخراج داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss تحلیل اطلاعات آماری داده‌ها صورت گرفته است. نتایج حاصل از پرسش نامه‌ها به صورت یک نظم ساختاری و نمودارها و جداول آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق وجود رابطه معنی دار بین عوامل چهارگانه فوق و احساس امنیت مردم را مورد تایید قرار داده است.

کلیدواژه‌ها