امنیت عمومی و چگونگی مقابله حداکثری با سرقت در منظومه فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده اول

2 نویسنده سوم

3 نویسنده دوم

چکیده

این مطالعه تلاش نموده تا خط مش‌‌‌های ترسیمی رهبری برای مسئولین حوزه امنیت و الزامات و بایسته‌ها، مفهوم و مصداق‌های که در اندیشه و بیانات مقام معظم رهبری در باب مقابله حداکثری با مسئله نامن کننده سرقت پس از دسته بندی در قالب جهت‌گیری‌های کلی و شاخص‌ها مورد تاکید ایشان تحلیل نماید. بر این اساس آراء و نظرات ایشان در مفهوم مربوط به امنیت فردی، امنیت عمومی و شاخص‌ها و مرز‌های آن تعریف و معرفی گردید در گام بعد بایسته‌های اخلاقی - رفتاری کارگزاران انتظامی و خئط مشی‌های ترسیمی رهبری و در نهایت به شیوه‌‌های پیشگیری و مقابله حداکثری پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها