تبیین بایدها و نبایدهای اخلاق نظامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول

چکیده

نظامیان نماد عزت‌‌، ایستادگی و امنیت کشورند‌. جایگاه برجسته و عزّتمند تشکیلات نظامى ایجاب مى‏کند که از هر نظر‌‌، سالم‌‌، پویا و مطمئن باشد؛ نقاط قوّت خویش را حفظ و تقویت کند و نقاط ضعف را تضعیف و ریشه کن نماید و همان‏گونه که از استقلال و امنیت کشور دفاع مى‏کند از سلامت و انسجام خود نیز حفاظت نماید‌‌، چنین رسالتى‌‌، ابعاد گوناگونى دارد که یکى از آن‌ها مراعات اخلاق اسلامى از سوى نظامیان درجامعه و درون تشکیلات است‌. شناخت فضایل اخلاق نظامی و عمل به آن‌ها دارای اهمیت و ضرورت تغیر قابل انکاری است؛ با مراجعه به متون دینی به ضرورت شناخت اخلاق و آرایش به فضایل و پیرایش از رذایل بیشتر پی میبریم‌. در آیات و روایات متعددى یکى از مهم‌ترین اهداف نزول قرآن و بعثت پیامبران تزکیه نفس بر شمرده شده است خداوند متعال پس از سوگندهای فراوان‌‌، پاکسازی درون را سبب رستگاری ‌انسان‌ها بر می‌شمارد و پیامبر نیز غایت و نتیجه دعوت خویش را اکمال مکارم اخلاق بیان نموده است‌. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف یافتن جایگاه اخلاق نظامی در اسلام به کنکاش پرداخته و نتیجه می‌گیرد شاخصه‌های اخلاق نظامی در اسلام تبیین و مورد تاکید قرار گرفته است‌.

کلیدواژه‌ها