مطالعه‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏مردم‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏شناختی‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏زمینه‏‏‌‌‌‌‌های ‏‏‏قتل‏ های‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏به‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏وقوع‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏پیوسته‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏در‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏منطقه‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏‏‏سلسبیل‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏کرمان‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏در‏‌‌‌‌ ‏‏‏س

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی و کارشناس ارشد دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

2 نویسنده دوم

چکیده

خشونت‏‌‏‌‌‌‌‏‏‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏‏‌‌، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏قتل‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏و‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏آدم‌کشی‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏شدید‌ترین‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏نوع‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏جرم‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏است‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏که‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏همراه‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏بزرگ‌ترین‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏معضل‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏جوامع‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏در‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏گذشته‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏و‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏امروزه‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏بوده‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏و‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏هست که سابقه تاریخی آن از همه جرائم بیشتر بوده و از جمله جرایمی است که امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد. هدف این پژوهش شناخت‏‌‌‌‌ ‏‏‏عوامل‏‌‌‌‌ ‏‏‏وقوع‏‌‌‌‌ ‏‏‏قتل‏‌‌‌‌ ‏‏‏در‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏منطقه‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏سلسبیل‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏شهر‏‏‌‌‌‌ ‏‏‏کرمان در سال 1397 است.
روش‌به کار رفته در این تحقیق از لحاظ ماهیت کاربردی و از نوع تحقیقات میدانی با استفاده از روش کیفی با دیدی توصیفی و مردم نگارانه با قضایا انجام پذیرفته است. در این پروژه تحقیقی توجه بیشتری به عوامل بروز قتل در این منطقه به خصوص شش قتل اتفاق افتاده در سال 1397 به صورت کیس استادی با‏ استفاده‏ از‏ مصاحبه‏ عمیق‏ و‏ مشاهده‏ میدانی‏ و‏ فیش‏ برداری‏ به‏ بررسی‏ ابعاد‏ مختلف‏ آن‏ با استفاده از روش کدگذاری و و روش تکمیلی  پیمایش انجام گردیده است.
براساس یافته های پژوهش تمامی مقتولین مرد بوده و انگیزه بروز قتل بر اثر اختلاف خانوادگی و 6/16 % ، بر اثر اختلاف قبلی، 6/16% بدون مقدمه (آنی)، 6/16 % قتل نامعلوم، 6/16% ، مسائل ناموسی و منکراتی و 6/16 %، مستی ناشی از مصرف مشروبات الکلی می‌باشد. همچنین بیشتر قتل ها با سلاح سرد اتفاق افتاده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی، وراثتی در بین قاتلین و مقتولین و همچنین آداب و معاشرت، وضعیت اعتقادات مذهبی درآمد، وضعیت تحصیلی خانواده‌های قاتلین و فشارهای محیطی اصلی وارد شده در این منطقه‌ بر بروز قتل تأثیر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها