بررسی علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در شهرهای لاله زار و گلزار شهرستان بردسیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده دوم

چکیده

هدف و زمینه: اعتیاد به مواد مخدر از مسایل و معضلات اجتماعی عصر حاضر، به خصوص در کشورهایی مانند ایران با شرایط اجتماعی جوان و شرایط جغرافیایی خاص خود است. هدف این تحقیق تعیین علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در بین مردم شهرستان‌های لاله زار و گلزار است.
روش شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بر پایه مطالعات توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان ساکن بخش‌های لاله زار و گلزار است. حجم نمونه انتخاب انتخاب شده 339 نفر که از بین افراد بالای 18 سال بر اساس پرسشنامه دارای سوال 34 سوال طیف لیکرت و ضریب همبستگی در سطح اطمینان 99% معنادار هستند. و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و کار تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار spss و آزمون‌های رگرسیون و ناپارامتریک استفاده شده است.
نتایج: عوامل متعددی در سبب شناسی گرایش افراد به اعتیاد عوامل و مولفه‌‌های همچون عوامل فردی، عوامل محیطی همانند (قیمت پایین مواد مخدر، محل ترانزیت مواد مخدر و همچنین باراندازگاه مواد مخدر در این مناطق) همچنین عوامل اقتصادی همانند بیکاری به خصوص در فصل سرما و عوامل اجتماعی نظیر برگزاری مهمانی‌ها و دورهمی‌های محلی به عنوان یک رسم و اداب محلی نقش بسیار اساسی در این گرایش به مواد مخدر دارد از طرفی قبح مصرف مواد مخدر در بین مردمان این مناطق از بین رفته و در برخی موارد به عنوان ارزش نیز تلقی می‌شود به طوری که بیشتر اعضاء خانواده جملگی با هم به مواد مخدر اعتیاد دارند، که این امر باید مورد توجه ویژه برنامه ریزان و مسئولین در این خصوص قرار گیرد.
منطقه گلزار و لاله زار از دیرباز محل تردد قاچاقچیان مواد مخدر بوده است و همچنین یکی از باراندازگاه‌‌های مواد مخدر قرار داشته است به همین خاطر در طول زمان مردم زیادی از این منطقه جذب گروه‌‌های قاچاق مواد مخدر شده و میزان گرایش به مواد در بین افراد این منطقه شده است و همین گرایش به مصرف مواد مخدر باعث بروز تبعات امنیتی زیادی شده است و جرائمی مانند سرقت، فساد و فحشا و حمل و نگهداری مواد مخدر را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها