نقش پلیس اخلاق مدار در بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده دوم

چکیده

زمینه‌‌ و‌‌ هدف‌‌‌‌:‌‌ آنچه‌‌ در‌‌ مقوله‌‌ فرهنگ‌‌ از‌‌ اهمیت‌‌ خاصی‌‌ برخوردار‌‌ است،‌‌ اخلاق‌‌ می‌باشد‌‌‌‌. امروزه‌‌ اخلاق‌‌ حرفه‌‌ ای‌‌ و‌‌ مسئولیت‌‌ اجتماعی،‌‌ مهم‌‌ ترین‌‌ متغیر‌‌ در‌‌ موفقیت‌‌ سازمان‌‌ است‌‌ که‌‌ باتوجه‌‌ به‌‌ مسئولیت‌‌ حساس‌‌ پلیس‌‌ آشنایی‌‌ آنان‌‌ با‌‌ شاخصه‌‌ های‌‌ اخلاق‌‌ حرفه‌‌ ای، نقش‌‌ مهمی‌‌ در‌‌ فرهنگ‌‌ سازی‌‌ و‌‌ تقویت‌‌ مبانی‌‌ اخلاق‌‌ حرفه‌‌ ای‌‌ در‌‌ بین‌‌ کارکنان‌‌ و‌‌ درنهایت‌‌ تحقق‌‌ مسئولیت‌‌ اجتماعی‌‌ سازمان‌‌ دارد؛‌‌ لذا‌‌ هدف‌‌ از‌‌ پژوهش‌‌ حاضر،‌‌ بررسی‌‌ نقش‌‌ پلیس‌‌ اخلاق‌‌ مدار‌‌ در‌‌ بیانیه‌‌ گام‌‌ دوم‌‌ انقلاب‌‌ است‌‌. جست‌‌ وجوی‌‌ راههایی‌‌ برای‌‌ افزایش‌‌ کارایی‌‌ و‌‌ به‌‌ کارگیری‌‌ حداکثر‌‌ توانایی‌هاى‌‌ کارکنان‌‌ در‌‌ جهت‌‌ تحقق‌‌ هدفهای‌‌ سازمانی‌‌ یکی‌‌ ازموضوعات‌‌ و‌‌ دغدغه‌‌‌‌‌‌‌هاى همیشگی‌‌ مدیران‌‌ و‌‌ صاحبنظران‌‌ علم‌‌ مدیریت‌‌ بوده‌‌ است‌‌‌‌. هدف‌‌ این‌‌ پژوهش،‌‌ تبیین‌‌ چارچوب‌‌ علمی‌‌ و‌‌ کاربردی‌‌ برای‌‌ بهبود‌‌ عملکرد‌‌ کارکنان‌‌‌‌ مبتنی‌‌ بر‌‌ اخلاق‌‌ در‌‌ محیط‌‌ کاری‌‌ است‌‌‌‌. نتایج‌‌ نشان‌‌ میدهد‌‌ ارتباط‌‌ پویای‌‌ اخلاق‌‌ و‌‌ توسعه‌‌ مورد‌‌ توجه‌‌ بسیاری‌‌ از‌‌ جامعه‌‌ شناسان‌‌ بوده‌‌ است‌‌‌‌. بررسی‌های‌‌ روانشناسی‌‌ اجتماعی‌‌ مذاهب،‌‌ حاکی‌‌ از‌‌ تمایزات‌‌ رفتاری‌‌ پیروان‌‌ مذهبی‌‌ واحد‌‌ می‌باشد‌‌‌‌. تعالیم‌‌ اخلاقی‌‌ ضمن‌‌ آن‌‌ که‌‌ سمت‌‌ حرکت،‌‌ استراتژی‌‌ رشد‌‌ و‌‌ شدت‌‌ رشد‌‌ را‌‌ تعیین‌‌ می‌کند،‌‌ ولی‌‌ تحولات‌‌ اقتصادی‌‌ جامعه‌‌ اخلاقیات‌‌ جامعه،‌‌ را‌‌ در‌‌ محل‌‌ نوین‌‌ تحت‌‌ تأثیر‌‌ قرار‌‌ می‌دهداخلاق‌‌ کار‌‌ در‌‌ ادارات‌‌ دولتی‌‌ کشور‌‌ ضعف‌‌ محسوسی‌‌ دارد‌‌‌‌. بر‌‌ این‌‌ ضعف‌‌ اخلاق‌‌ کار،‌‌ متغیرهای‌‌ بی‌شماری‌‌ دخیلند‌‌‌‌. برخی‌‌ صاحبنظران‌‌ با‌‌ تأکید‌‌ بر‌‌ سطوح‌‌ کلان،‌‌ بر‌‌ متغیرهای‌‌ کلان‌‌ اقتصادی،‌‌ اجتماعی‌‌ و‌‌ فرهنگی‌‌ انگشت‌‌ می‏گذارند‌‌ و‌‌ برخی‌‌ دیگر‌‌ ضمن‌‌ توجه‌‌ بر‌‌ سطوح‌‌ میانی‌‌ و‌‌ خرد،‌‌ متغیرهای‌‌ میانی‌‌ و‌‌ خرد‌‌ مؤثر‌‌ بر‌‌ اخلاق‌‌ کار‌‌ را‌‌ برجسته‌‌ می‏نمایند‌‌‌‌. این‌‌ مطالعه‌‌ از‌‌ دیدگاه‌‌ خرد،‌‌ بر‌‌ عوامل‌‌ سازمانی‌‌ مؤثر‌‌ بر‌‌ سطح‌‌ اخلاق‌‌ کار‌‌ متمرکز‌‌ شده‌‌ است‌‌.

کلیدواژه‌ها