تبیین جامعه‌‌ی اسلامی و نقش ناجا درامنیت براساس منظومه‌‌ی فکری مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول

چکیده

هدف و زمینه: برقراری و استقرار امنیت یکی از ‌‌مهم‌ترین وظایف هر جامعه‌‌ای است تا جایی که بسیاری‌‌‌‌‌‌، فلسفة تشکیل جامعه را‌‌، برقراری امنیت دانسته‌اند‌‌‌‌. مسئله تحقق جامعه اسلامی به خاطر ابعاد گسترده آن از منظرهای مختلف و زوایای گوناگون قابل بررسی است‌‌ که در این مقاله با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به تبیین جامعه‌ی اسلام و بررسی نقش ناجا در ‌تأمین امنیت پرداخته است
 روش: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات کتابخانه‌‌ای است. جمع آوری اطلاعات با مراجعه به اسناد‌‌، کتب‌‌، نشریات و سایت‌های مرتبط با موضوع مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوی انجام پذیرفته است.
نتایج: در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری به طور مستوفی به مقوله جامعه توجه شده است. و جامعه سازی را یکی از بزرگترین هدف‌های اسلام می‌دانند. رشد و انحطاط فردی و اجتماعی را به شرایط جامعه مرتبط ساخته‌اند. عقیده به قرآن و عنصر صبر و تقوا الهی در حوزه معرفتی‌‌، آمادگی بر بندگی‌‌، اخلاص و عمل صادقانه‌‌، جهاد با نفس در حیطه‌‌ی کار و تلاش تقویت اعتماد مردم و امر به معروف در حیطه اخلاق از نمودهای بارز جامعه‌‌ی اسلامی است.

کلیدواژه‌ها