جایگاه مدیریت مساجد در نهادینه سازی باورهای دینی و توسعه نظم و امنیت اجتماعی (مطالعه‌ی موردی شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده مسئول

چکیده

هدف‌‌‌‌ مطالعه‌‌‌‌ حاضر‌‌‌‌ بررسی‌‌‌‌ نقش‌‌‌‌ مدیریت‌‌‌‌ مساجد‌‌‌‌ در‌‌‌‌ نهادینه‌‌‌‌ سازی‌‌‌‌ باورهای‌‌‌‌ دینی‌‌‌‌ و‌‌‌‌ توسعه‌‌‌‌ نظم‌‌‌‌ و‌‌‌‌ امنیت‌‌‌‌ اجتماعی‌‌‌‌ مطالعه‌ی‌‌‌‌ موردی‌‌‌‌ شهر‌‌‌‌ کرمان‌‌‌‌ و‌‌‌‌ روش‌‌‌‌ تحقیق‌‌‌‌ از‌‌‌‌ نوع‌‌‌‌ همبستگی‌‌‌‌ بود‌.‌‌‌‌ جامعه‌‌‌‌ آماری‌‌‌‌ تحقیق‌‌‌‌ حاضر‌‌‌‌ نامحدود‌‌‌‌ است‌‌‌‌ بنابراین‌‌‌‌ حجم‌‌‌‌ نمونه‌‌‌‌ 384‌‌‌‌ نفردر‌‌‌‌ نظر‌‌‌‌ گرفته‌‌‌‌ شد‌.‌‌‌‌ برای‌‌‌‌ گردآوری‌‌‌‌ داده­ها‌‌‌‌ از‌‌‌‌ پرسشنامه‌‌‌‌ نظم‌‌‌‌ و‌‌‌‌ امنیت‌‌‌‌ اجتماعی‌‌‌‌ صحابی‌‌‌‌ (1389)،‌‌‌‌ پرسشنامه‌‌‌‌ نهادینه‌‌‌‌ سازی‌‌‌‌ باورهای‌‌‌‌ دینی‌‌‌‌ زارع‌‌‌‌ و‌‌‌‌ امین‌‌‌‌ پور‌‌‌‌ (1390)‌‌‌‌ و‌‌‌‌ پرسشنامه‌‌‌‌ مدیریت‌‌‌‌ مساجداستفاده‌‌‌‌ شدند‌.‌‌‌‌ تجزیه‌‌‌‌ و‌‌‌‌ تحلیل‌‌‌‌ داده‌ها‌‌‌‌ با‌‌‌‌ استفاده‌‌‌‌ از‌‌‌‌ ضریب‌‌‌‌ همبستگی‌‌‌‌ پیرسون‌‌‌‌ و‌‌‌‌ رگرسیون‌‌‌‌ انجام‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ و‌‌‌‌ نتایج‌‌‌‌ حاکی‌‌‌‌ از‌‌‌‌ آن‌‌‌‌ است‌‌‌‌ که‌‌‌‌ بین‌‌‌‌ مدیریت‌‌‌‌ مساجد‌‌‌‌ با‌‌‌‌ نهادینه‌‌‌‌ ساز‌‌ی‌‌‌‌ باورهای‌‌‌‌ دینی‌‌‌‌ و‌‌‌‌ توسعه‌‌‌‌ نظم‌‌‌‌ و‌‌‌‌ امنیت‌‌‌‌ اجتماعی‌‌‌‌ (مطالعه‌ی‌‌‌‌ موردی‌‌‌‌ شهر‌‌‌‌ کرمان)‌‌‌‌ رابطه‌‌‌‌ وجود‌‌‌‌ دارد‌.‌‌‌‌ بین‌‌‌‌ مدیریت‌‌‌‌ مساجد‌‌‌‌ با‌‌‌‌ نهادینه‌‌‌‌ سازی‌‌‌‌ مشارکت‌‌‌‌ دینی‌‌‌‌ (مطالعه‌ی‌‌‌‌ موردی‌‌‌‌ شهر‌‌‌‌ کرمان)‌‌‌‌ رابطه‌‌‌‌ وجود‌‌‌‌ دارد‌.‌‌‌‌ بین‌‌‌‌ مدیریت‌‌‌‌ مساجد‌‌‌‌ با‌‌‌‌ نهادینه‌‌‌‌ سازی‌‌‌‌ پای‌‌‌‌ بندی‌‌‌‌ به‌‌‌‌ اعتقادات‌‌‌‌ دینی‌‌‌‌ بین‌‌‌‌ (مطالعه‌ی‌‌‌‌ موردی‌‌‌‌ شهر‌‌‌‌ کرمان)‌‌‌‌ رابطه‌‌‌‌ وجود‌‌‌‌ دارد‌.‌‌‌‌ بین‌‌‌‌ مدیریت‌‌‌‌ مساجد‌‌‌‌ با‌‌‌‌ نهادینه‌‌‌‌ سازی‌‌‌‌ رعایت‌‌‌‌ مسائل‌‌‌‌ شرعی‌‌‌‌ (مطالعه‌ی‌‌‌‌ موردی‌‌‌‌ شهر‌‌‌‌ کرمان)‌‌‌‌ رابطه‌‌‌‌ وجود‌‌‌‌ دارد‌.‌‌‌‌ بین‌‌‌‌ مدیریت‌‌‌‌ مساجد‌‌‌‌ با‌‌‌‌ امنیت‌‌‌‌ اجتماعی‌‌‌‌ (مطالعه‌ی‌‌‌‌ موردی‌‌‌‌ شهر‌‌‌‌ کرمان)‌‌‌‌ رابطه‌‌‌‌ وجود‌‌‌‌ دارد‌.‌‌‌‌ بین‌‌‌‌ مدیریت‌‌‌‌ مساجد‌‌‌‌ با‌‌‌‌ عملکرد‌‌‌‌ نیروی‌‌‌‌ انتظامی‌‌‌‌ (مطالعه‌ی‌‌‌‌ موردی‌‌‌‌ شهر‌‌‌‌ کرمان)‌‌‌‌ رابطه‌‌‌‌ وجود‌‌‌‌ دارد‌.‌‌‌‌ بین‌‌‌‌ مدیریت‌‌‌‌ مساجد‌‌‌‌ با‌‌‌‌ قوانین‌‌‌‌ حکومتی‌‌‌‌ (مطالعه‌ی‌‌‌‌ موردی‌‌‌‌ شهر‌‌‌‌ کرمان)‌‌‌‌ رابطه‌‌‌‌ وجود‌‌‌‌ دارد‌.‌‌‌‌

کلیدواژه‌ها