بررسی عوامل گرایش به قاچاق مواد مخدر در منطقه جنوب استان کرمان و ارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح وضعیت موجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 نویسنده دوم

چکیده

این تحقیق به بررسی عوامل گرایش به قاچاق مواد مخدر در منطقه جنوب استان کرمان و ارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح وضعیت موجود‌‌‌‌ می‌پردازد، این پژوهش به لحاظ سطح تحلیل یک مطالعه از نوع توصیفی همبستگی ‌‌‌‌‌می‌باشد. روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش روش پیمایشی بوده که در آن از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خانوارهای ساکن شهرستان‌های جنوب استان کرمان می‌باشند که بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از اداره ثبت احوال استان کرمان تعداد آنان مجموعاً 81038 خانوار می‌باشند. در این تحقیق بر اساس محاسبات فرمول حجم نمونه‌‌‌‌ (فرمول کوکران) تعداد 384 خانوار بعنوان حجم نمونه انتخاب شده‌‌‌‌‌‌اند در این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه‌‌‌ای چند مرحله‌‌‌ای بر اساس تعداد کل جامعه آماری در هر یک از شهرستان‌های جنوب استان کرمان، جهت تکمیل پرسشنامه‌ها استفاده شده است. در این تحقیق جهت سنجش متغیرهای تحقیق با الهام از نظریه‌های مطرح شده در چارچوب نظری و تعاریف نظری عملی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده. که میزان روایی آن 874/0 و میزان اعتبار‌‌ آن‌ها بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با 865/0 محاسبه و مورد تایید قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین سه گروه‌‌‌‌ (عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی) با گرایش به قاچاق مواد مخدر در منطقه جنوب استان کرمان رابطه معنادار وجود دارد همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره در این تحقیق نشان می‌دهند عمده‌‌ترین عوامل تأثیر گذار بر گرایش به قاچاق مواد مخدر در مردم جنوب استان کرمان برحسب میزان همبستگی به ترتیب اولویت عبارتند از: عوامل اقتصادی با وزن بتای‌‌‌‌ (494/0)، عوامل اجتماعی با وزن بتای‌‌‌‌ (312/0) و عوامل فرهنگی با وزن بتای‌‌‌‌ (304/0) می‌باشند که در حدود‌‌‌‌ (894/0 درصد) واریانس، گرایش به قاچاق مواد مخدر در جنوب استان کرمان را تبیین می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها