زندگی سالم با رویکرد پیشگیری از رفتارهای پرخطر‌‌، خشونت‌‌‌، اعتیاد و سوء مصرف مواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده اول

2 نویسنده مسئول

چکیده

هدف و زمینه: محیط و جامعه در گرایش‌های فکری و اخلاقی افراد اثر نقش بسزایی دارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. جرم معلول عوامل اجتماعی است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. شاید قدیمی‌‌‌‌‌ترین و مستندترین نظریه‌‌های دارای یک جهت گیری غیرفردی‌‌، ‌‌‌‌آن‌هایی باشند که رفتار منحرفانه را بر حسب تفاوت‌ها یا تأثیرات اقتصادی تعیین‌‌‌‌ می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. هدف از مقاله حاضر وجود زندگی سالم به لحاظ فردی و اجتماعی است و نقش عوامل متعدد مانند مدارس‌‌‌، خانواده و رسانه در پیشگیری از اعتیاد‌‌‌، سوء مصرف مواد‌‌‌، پیشگیری از خشونت و رفتارهای پر خطر ‌‌می‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
روش شناسی: روش به کار رفته در این تحقیق با استفاده از مطالعات اسنادی برپایه روش تحلیل محتوا متون مرتبط با رفتارهای پرخطر‌‌ نظیر خشونت‌‌‌، اعتیاد و سوء مصرف مواد صورت پذیرفته است‌‌‌‌‌‌.
نتایج: نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که خانواده ‌‌مهم‌ترین عامل پیشگیری از این ‌‌چالش‌ها بوده و نقش والدین بدین گونه است که باید از خطر اعتیاد آگاه باشند و این آگاه سازی بطور مکرر از ‌راه‌های مختلف مانند کتاب‌‌‌، جزوه‌‌‌، روزنامه‌‌‌، شرکت در جلسات‌‌‌، مشاوره‌‌‌، سمینار‌‌‌، پیوستن به انجمن‌ها و ‌‌تشکل‌های مرتبط انجام شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. در هر صورت بیان پیشگیری از همه رفتارها‌‌،‌‌‌ بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر انجام ‌می‌گردد که نوعی انضباط اجتماعی است و در ارتباط با یک فرد اجرا ‌می‌گردد‌‌‌، خواه از بستگان نزدیک باشد یا یک فرد از جامعه‌‌‌، و آن متضمن قوانینی است که با توجه به مسائل ‌‌تأثیر روانی و ذاتی افراد صورت پذیرفته و برگرفته از قانون شریعت اسلامی است و چنانچه اجرا شود قدرت نفوذ و ‌‌تأثیر کلام میسر خواهد شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

کلیدواژه‌ها