بررسی جامعه‌شناختی نقش خانواده در بزه‌کاری نوجوانان (مطالعه موردی دانش‌آموزان متوسطه دوم ناحیه یک شهر کرمان سال 1398)‌‌‌‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند‌‌‌‌

چکیده

زمینه و هدف: خانواده‌‌‌‌، گروه کوچکی است که ویژگی اساسی و غیرقابل‌تفکیک آن صمیمت است اجتماعی کردن نسل آینده جزء بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین وظایف خانواده است‌‌‌‌‌. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش خانواده در بزه‌کاری نوجوانان است‌‌‌‌، بدین منظور دانش‌آموزانی که به‌نوعی مرتکب بزه شده‌اند و پرونده‌ی اغتشاش‌‌‌‌، سرقت‌‌‌‌، چاقوزنی‌‌‌‌، اوباشگری‌‌‌‌، تخریب اموال مدرسه‌‌‌‌، فرار از مدرسه‌‌‌‌، مصرف مواد و‌‌‌‌‌‌... داشته‌اند شناسایی و به‌صورت موردی با تکیه‌بر نظریات فشار‌‌، خرده فرهنگ ‌بزه‌کار‌‌، یادگیری و برساخت گرایی موردمطالعه قرار گرفتند‌‌‌‌.
روش: روش بررسی مورد مطالعه این تحقیق با تأکید بر مطالعه در عمق‌‌‌‌، هم از درون و هم از بیرون‌‌‌‌، نقطه قوت این روش آن است که می‌تواند روش‌ها و منابع داده‌ای متعدد را تنها در رابطه با یک یا چند مورد بکار گیرد‌‌‌‌‌. محقق 150دانش آموز مرتکب بزه را مورد مطالعه عمیق و ژرف قرارداده است‌‌‌‌..
نتایج: در این تحقیق‌‌‌‌، خانواده از هم گسیخته‌‌‌‌، یکی از عوامل اصلی ارتکاب جرم و بزه‌کاری در نوجوانان و جوانان به شمار می‌رود‌‌‌‌‌. مرزها در خانواده‌های نوجوانان بزه‌کار مذکور شرایط مناسبی نداشت‌‌‌‌، چنین خانواده‌هایی اعضایش را به سمت رفتارهای مخرب و پرخاشگرانه پنهانی سوق می‌دهد و مبارزه برای کسب قدرت در خانواده شدت می‌گیرد‌‌‌‌‌. نقش‌هایی مانند وظایف اعضای خانواده‌‌‌‌، چگونگی تقسیم وظایف بین اعضاء‌‌‌‌، برنامه‌ریزی برای ادای وظایف‌‌‌‌، تبیین نقش‌ها و مرزها برای اعضاء‌‌‌‌، وضع مقررات برای برقراری نظم واحساس تبعیض در خانواده‌ نوجوانان بزه‌کار به وضوح قابل رویت است؛ این امر تأثیر زیادی در ایجاد رفتار بزه‌کارانه آنان داشته است؛ برای نجات کودکان و نوجوانان از سقوط در ورطه جرم و جنایت‌‌‌‌، تنها مبارزه با جرائم آنان کافی نیست؛ بلکه دولت‌ها باید با وضع قوانین و مقررات لازم‌‌‌‌، نوجوانان را تحت حمایت قانونی خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات