آسیب شناسی حقوقی حضور اتباع افغان در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حقوق/دفتر تحقیقات

چکیده

زمینه و هدف:امروزه با حضور قانونی و غیر قانونی اتباع و پناهندگان افغان در استان کرمان مشکلات و آسیب‌هایی پدیدار گشته است‌. بخشی از این آسیب‌ها متوجه این قشر و بخشی دیگر آسیب رسان برای سایر افراد جامعه‌ ‌‌‌‌می‌باشد‌؛ لذا در این تحقیق با نگاهی بومی که قابل تسری به ‌سیاست‌های کلی تابعیت‌ ‌‌‌‌می‌باشد برآنیم که از وضعیت‌ بی‌تابعیتی جلوگیری کنیم‌‌. همچنین این پژوهش کوششی برای شناخت آسیب‌ها و موانع موجود و ارتباط موثر با اتباع افغان می‌باشد و در انتهای بحث راهکارهایی برای بهبود وضعیت ارائه گشته است‌.
روش شناسی: این تحقیق از نوع کاربردی بر پایه مطالعات اسنادی و میدانی از نوع کیفی بر‌ پایه‌‌ی مصاحبه با کارشناسان و متخصصان است‌.
یافته‌ها: براساس داده های به دست آمده چهار آسیب اساسی با نظر اساتید شناسایی شده است که عبارتند از‌ بی‌تابعیتی ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان‌‌، تحصیل اتباع افغان‌‌، اشتغال اتباع و ‌سیاست‌های برخورد با مهاجران غیر قانونی‌.
نتایج: در پایان تحقیق ایجاد تغییرات در قوانین مربوط به پذیرش اتباع و ایجاد سامانه‌های اطلاع رسانی ورود اتباع خارجی پیشنهاد گردیده‌است. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که تحصیل اجباری و ایجاد لوایحی در جهت گسترش مدارس خودگردان به نفع مصالح ملی و موثر در شناخت نخبگان افغان و استفاده از توانایی‌های آن‌ها ‌‌‌‌می‌باشد‌. همچنین ایجاد گروه‌های انتظامی به منظور جلوگیری از اشتغال اتباع و برخورد با اتباع غیر قانونی ضروری به نظر می‌رسد‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات