واکاوی رویکردهای نوین پلیس در پیشگیری از جرم در بیانات مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار- سازمان مدیریت صنعتی کشور

چکیده

نیاز به مقابله با جرم قدمتی دیرینه و همسان با تمدن بشر دارد و مسأله‌ای است که در بر دارنده هزینه و موضوعی نگران کننده که همه افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد بنابراین برای مهار آن نیاز به یک راهبرد منسجم و اثر بخش است به نظر می‌رسد پیشگیری از جرم از اصلی‌ترین بخش‌های این راهبرد است به منظور تحقق این امر طبق سیاست‌های حاکم هر کشور و قوانین موضوعه یکسری نهادها و سازمان‌ها برای پیشگیری از جرم مشخص شده‌اند که در میان این نهادها، سازمان پلیس یکی از آن ارگآن‌هاست که ضروری‌ترین وظیفه خود را پیشگیری از جرم می‌داند و در طول تاریخ از الگوها و روش‌های متفاوت برای تحقق اهداف خود براساس مقتضیات زمان استفاده نموده‌اند در ابتدا شیوه پلیس براساس الگوی سنتی یعنی اجرای قانون و سرکوبگرانه بوده است اما به مرور زمان و پیشرفت‌های اجتماعی شیوه‌ها و رفتار سازمان پلیس که از فرهنگ خاص و ارزشمند برخوردار است به سوی شیوه‌های نوین و تعاملی مانند جامعه محوری و حل مسأله و نظارت تخصصی سوق پیدا کرده است. بنابراین در این اندیشه‌ها پلیس مشارکت جامعه و نهادها را امری ضروری برای تحقق پیشگیری دانسته است که بتواند علاوه بر کاهش و پیشگیری از جرم، نظم و امنیت را به جامعه ارمغان دهد. این پژوهش با هدف تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی پلیس بر پیشگیری از جرم با توجه به بیانات مقام معظم رهبری با روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع‌آوری داده‌ها نیز، به صورت اسنادی- کتابخانه‌ای تدوین گردیده است. همچنین از تحلیل فرمایشات مقام معظم رهبری این نتیجه حاصل می‌آید که مهم‌ترین مؤلفه‌ها در ارتباط با پیشگیری از جرم عبارت است از سه مؤلفه اسلام‌مداری، عدالت محوری و قانون محوری؛ لذا این سه مؤلفه را می‌توان بنیان ارزشی پلیس پیشگیری از جرم در ایران دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات