اقدامات فرماندهی انتظامی استان در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آی تی، عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان‌‌

2 کارشناس ارشد آمار، عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان‌‌‌‌

چکیده

زمینه و هدف: شیوع‌‌ ویروس‌‌ کرونا‌‌ در‌‌ چین‌‌ و سرایت‌‌ آن‌‌ به‌‌ کشورهای‌‌ اروپایی‌‌ و‌‌ خاورمیانه‌‌ آسیب‌های‌‌ سیاسی‌‌‌‌‌‌،‌‌ اقتصادی‌‌ اجتماعی‌‌ و‌‌ فرهنگی‌‌ در‌‌ کشورها‌‌ ایجاد‌‌ نموده‌‌ است‌‌.‌‌ ویروس‌‌ کرونا‌‌ شرایطی‌‌ را‌‌ بوجود‌‌ آورده‌‌ است‌‌ که‌‌ باعث‌‌ شده‌‌ است‌‌ تمام‌‌ کشورها‌‌ به‌‌ سمت‌‌ سیاست‌های‌‌ درهای‌‌ بسته‌‌ پیش‌‌ بروند‌‌.‌‌ در‌‌ کشور‌‌ ما‌‌ نیز‌‌ آشفتگی‌های‌‌ ایجاد‌‌ شده‌‌ به‌‌ واسطه‌‌ نقض‌‌ برجام‌‌ و‌‌ تحمیل‌‌ دور‌‌ جدیدی‌‌ از‌‌ تحریم‌‌‌‌ها‌‌‌‌‌‌،‌‌ نوسانات‌‌ نرخ‌‌ ارز‌‌‌‌‌‌‌‌‌،‌‌ افزایش‌‌ قیمت‌‌ سوخت‌‌‌‌‌‌،‌‌ سیر‌‌ صعودی‌‌ افزایش‌‌ قیمت‌‌‌ مواد‌‌ غذایی‌‌ و‌‌ در‌‌ حال‌‌ حاضر‌‌ شیوع‌‌ ویروس‌‌ کرونا‌‌‌‌‌‌،‌‌ افزایش‌‌ خدمات‌‌ مضاعف‌‌ در‌‌ حوزه‌‌ نظم‌‌ و‌‌ امنیت‌‌ توسط‌‌ کارکنان‌‌ پلیس‌‌ را‌‌ می‌طلبد‌‌.‌‌ هدف‌‌ این‌‌ تحقیق‌‌ بررسی‌‌ اقدامات‌‌ فرماندهی‌‌ انتظامی‌‌ استان‌‌ در‌‌ راستای‌‌ مقابله‌‌ با‌‌ شیوع‌‌ ویروس‌‌ کرونا‌‌ است‌‌.
 روش: این‌‌ تحقیق‌‌ از‌‌ نوع‌‌ تحقیقات‌‌ توصیفی‌‌ و‌‌ تحلیلی‌‌ از‌‌ نوع‌‌ تحقیقات‌‌ کیفی‌‌ است‌‌.‌‌ در‌‌ این‌‌ راستا‌‌ با‌‌ استفاده‌‌ از‌‌ کتب‌‌‌‌‌‌،‌‌ اسناد‌‌‌‌‌‌،‌‌ مقالات‌‌ و‌‌ سایت‌های‌‌ مرتبط‌‌ با‌‌ عنوان‌‌ تحقیق‌‌ با‌‌ استفاده‌‌ از‌‌ روش‌‌ تحلیل‌‌ محتوی‌‌ انجام‌‌ پذیرفته‌‌ است‌‌.
نتایج: به‌‌ علت‌‌ شیوع‌‌ ویروس‌‌ کرونا‌‌ پلیس‌‌ با‌‌ بحران‌‌ جدیدی‌‌ روبرو‌‌ شده‌‌ که با‌‌ توجه‌‌ به‌‌ تهدیدات‌‌ و‌‌ آسیب‌های‌‌ پیش‌‌ رو‌‌ مسئولیت‌‌ سنگینی‌‌ در‌‌ راستای‌‌ مدیریت‌‌ بحران‌‌ ناشی‌‌ از‌‌ گسترش‌‌ این‌‌ بیماری‌‌ تا‌‌ عادی‌‌ شدن‌‌ شرایط‌‌ بر‌‌ عهده‌‌ پلیس‌‌ قرار داشت؛ لذا‌‌ فرماندهی‌‌ انتظامی‌‌ استان‌‌ کرمان‌‌ با‌‌ توجه‌‌ به‌‌ اهمیت‌‌ نقش‌‌ و‌‌ وظایف‌‌ پلیس‌‌ در راستای‌‌ مبارزه‌‌ با‌‌ تهدیدات‌‌ و اجرایی‌‌ نمودن‌‌ تصمیمات‌‌ ستاد‌‌ ملی‌‌ مبارزه‌‌ با‌‌ کرونا‌‌ ضمن‌‌ حفظ‌‌ نیروی‌‌ انسانی‌‌ به‌‌ عنوان‌‌ ‌‌‌سرمایه‌اجتماعی‌‌ در‌‌ حین‌‌ اجرای‌‌ وظایف‌‌ قانونی‌‌ به‌‌ منظور‌‌ کنترل‌‌ تهدیدات‌‌ و‌‌ تبعات‌‌ ناشی‌‌ از‌‌ ویروس‌‌ کرونا‌‌ و‌‌ نحوه‌‌ مدیریت‌‌ بهینه‌‌ این‌‌ بیماری‌‌ از‌‌ طریق‌‌ قطع‌‌ زنجیره‌‌ انتقال‌‌ و‌‌ نیز‌‌ ضرورت‌‌ برقراری‌‌ امنیت‌‌ در‌‌ فضای‌‌ حقیقی‌‌ و‌‌ سایبری‌‌ با‌‌ ‌برنامه‌ریزی‌‌ دقیق‌‌ واتخاذ‌‌ تدابیر‌‌ ضمن‌‌ مدیریت‌‌ صحیح‌‌ بحران‌‌ در‌‌ راستای‌‌ کاهش‌‌ آسیب‌پذیری‌ها‌‌ و‌‌ به‌‌ حداقل‌‌ رساندن‌‌ خسارات‌های‌‌ جانی‌‌ و‌‌ مالی‌‌ فعالیت‌های‌‌ موثری‌‌ در‌‌ این‌‌ حوزه‌‌ انجام‌‌ داده‌‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات