ارتقا‏ ‏ایمنی‏:‏‏ ‏آموزش‏ ‏و‏ ‏قانون‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مترجم مسئول

2 دانشجوی دکترا روانشناسی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات ناجا

چکیده

تلاش‏های‏ ‏‏برای‏ ‏ایمنی‏ ‏جاده‏‏ای‏ ‏‏در‏ ‏سراسر‏ ‏جهان‏ ‏به‏ ‏اندازه‏ ‏زیادی‏ ‏بر‏ ‏آموزش‏ ‏عمومی‏ ‏و‏ ‏اطلاع‏ ‏رسانی‏ ‏عمومی‏ ‏توجه‏ ‏دارد‏‌‌‌‌‌. ‏‏با‏ ‏این‏ ‏حال‏‌‌،‏‌ ‏‏مطالعات‏ ‏علمی‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏چند‏ ‏دهه‏ ‏گذشته‏ ‏نشان‏ ‏می‏دهد‏‏ ‏که‏ ‏اغلب‏ ‏این‏ ‏برنامه‏ها‏ ‏‏در‏ ‏تغییر‏ ‏رفتار‏ ‏انسان‏ ‏خیلی‏ ‏موفق‏ ‏نیستند‏‌‌‌‌‌. ‏‏در‏ ‏برخی‏ ‏موارد‏ ‏برنامه‏های‏ ‏‏آموزشی‏ ‏مخالف‏ ‏آن‏ ‏چیزی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفته‏ ‏شده‏ ‏بود‏‌‌‌‌‌. ‏‏شواهدی‏ ‏وجود‏ ‏ندارد‏ ‏که‏ ‏آموزش‏ ‏عمومی‏ ‏و‏ ‏اطلاع‏ ‏رسانی‏ ‏عمومی‏ ‏زمانی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏تنهایی‏ ‏مورد‏ ‏استفاده‏ ‏قرار‏ ‏می‏گیرد‏‏ ‏تأثیری‏ ‏در‏ ‏کاهش‏ ‏صدمات‏ ‏جاده‏‏ای‏ ‏‏داشته‏ ‏باشد‏‌‌‌‌‌. ‏‏این‏ ‏‏مخصوصاً ‏‏برای‏ ‏برنامه‏هایی‏ ‏‏با‏ ‏هدف‏ ‏فرزندان‏ ‏جوان‏ ‏صحیح‏ ‏است‏‌‌‌‌‌. ‏‏در‏ ‏این‏ ‏فصل‏ ‏ما‏ ‏بحث‏ ‏می‏کنیم‏ ‏که‏ ‏چرا‏ ‏برنامه‏های‏ ‏‏آموزشی‏ ‏خیلی‏ ‏موفق‏ ‏نیستند‏ ‏و‏ ‏خلاصه‏‏ای‏ ‏‏از‏ ‏مطالعات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏50‏ ‏سال‏ ‏گذشته‏ ‏ارائه‏ ‏کردیم‏ ‏که‏ ‏شواهد‏ ‏متقاعد‏ ‏کننده‏‏ای‏ ‏‏راجع‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏ما‏ ‏می‏دهد‏‏‌‌‌‌‌. ‏‏این‏ ‏فصل‏ ‏شامل‏ ‏دستورالعمل‏هایی‏ ‏‏برای‏ ‏اطلاعات‏ ‏موثر‏ ‏و‏ ‏برنامه‏های‏ ‏‏آموزشی‏ ‏است‏‌‌‌‌‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات