امنیت اجتماعی در منظومه فکری مقام معظم رهبری امام خامنه‌‌‌ای (مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فرمانده یگان ویژه استان کرمان- عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

2 جانشین فرمانده یگان ویژه استان کرمان- عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

3 عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

چکیده

هدف و زمینه: وجود تنوع در تعاریف امنیت اجتماعی و تهدیدهای آن‌‌، بیانگر عدم وفاق دربارة این موضوع است که بخشی از آن ناشی از تأثیرپذیری این دیدگاه‌ها از شر ایط اجتماعی کشورهای مورد بررسی است‌‌‌‌‌. بنابراین گرچه توجه به دیدگاه‌‌‌‌های دیگران در پژوهشی علمی سودمند است‌‌، لکن برای کاربردی بودن‌ آن‌ها باید شرایط کشور و آرای اندیشمندان داخلی و نگاهی بومی را مورد توجه قرار داد‌‌‌‌‌.
روش: در پژوهش حاضر بر مبنای این تفکر‌‌، دیدگاه یکی از متفکران مسلمان ایرانی یعنی حضرت آیت الله خامنه‌‌‌ای دربارة تهدیدهای امنیت اجتماعی که بسیار تحت تأثیر وضعیت بومی کشور است مورد بررسی قرار گرفت‌‌‌. روش تحقیق به کار رفته در این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای بر اساس روش تحلیل محتوی است.
نتایج: بر اساس نتایج بررسی‌‌، تهدیدهای امنیت اجتماعی در ایران از دیدگاه رهبر شامل ایجاد فتنه و آشوب‌‌، تهدید و ارعاب‌‌، تبلیغات سوء دشمنان‌‌، ایجاد شبهه در عقاید جوانان‌‌، ایجاد تفرقة مذهبی‌‌، دخالت دشمنان در امور داخلی کشور‌‌، فساد اخلاقی و مالی‌‌، تفرقة قومی‌‌، قانون شکنی‌‌، ناامنی محیط اجتماعی‌‌، شیوع مواد مخدر و اعتیاد در جامعه و عدم اشتغال جوانان است‌‌‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات