بررسی شیوع ویروس کرونا و احساس امنیت اجتماعی در کرمان سال 1399 (با تأکید بر نقش پلیس)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

2 دکتری فقه و علوم اسلامی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند،

3 دانشجوی دکتری کامپیوتر، مدرس مدعو دانشگاه صنعتی شریف،

چکیده

زمینه و هدف: بحران حادثه‌ای است که به‌طور ناگهانی رخ می‌دهد و الگوی زندگی افراد جامعه را مختل و جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد و صدمات متعددی در سطح اقتصادی، اجتماعی و روانی به بار می‌آورد که برای برطرف نمودن آن نیاز به اقدامات اضطراری می‌باشد. هدف این تحقیق، شناسایی شیوع ویروس کرونا و نقش پلیس درزمینۀ میزان احساس امنیت اجتماعی است.
روش‌شناسی: روش ترکیبی کیفی _کمی (مردم‌نگاری تاریخی – پیمایش) هدف از روش مردم‌نگاری تاریخی، تمرکز بر داده‌ها و اسناد تاریخی برای بررسی پدیده‌ها و رویدادهای تاریخی است و هدف از روش پیمایش، مجموعه ساختمند یا منظمی از داده‌هاست که آن را ماتریس متغیر برحسب داده‌ها می‌نامیم، ازآنجا که روش تحقیق ترکیبی است طبعاً محقق از دو نوع فضا برای اطلاعات بهره می بردو یافته‌ها را تلفیق خواهد نمود؛ جهت جمع‌آوری داده‌های کیفی از اسناد و مدارک؛ و برای جمع‌آوری داده‌های کمی از پرسشنامه ساخت‌یافته‌ی احساس امنیت اجتماعی استفاده نموده است.
نتایج: درواقع مطالعه تاریخچه‌ی بیماری‌های واگیردار درگذشته، همچون وبا، سل، دیفتری، حصبه، جذام و طاعون نشان‌دهنده کشتارهای گسترده‌ای که دستاورد ناکارآمدی حکام وقت و تعلل زیردستان آن‌ها بوده است و پیامد آن رکود بازار، تعطیلی تجارت و تضعیف اقتدار ملی ایران آن زمان شده است؛ لذا لازم است دقت نماییم تا دیگربار تاریخ تکرار نشود و مقامات دولتی با برقراری ارتباط مؤثر و گفت‌وگوی صمیمانه و نزدیک، روراست و صادقانه با مردم و تأمین نیازهای اولیه آن‌ها، به مردم ‌ احساس امنیت و آرامش بدهند. مقدار ضریب رگرسیونی استانداردشده بین عملکرد پلیس و احساس امنیت اجتماعی (255/0) است که این میزان از دیگر متغیرها بیشتر است و میزان ضریب همبستگی کندال برابر با 631/0 می‌باشد و با توجه به (P.value=0/000<0/05) میزان همبستگی بین عملکرد پلیس و احساس امنیت اجتماعی مثبت و در حد بالا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات