بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در یگان‌های انتظامی شهرستان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی، تلفن؛ - Amanmolaei1363@gmail.com

چکیده

هدف و زمینه‌‌‌‌‌‌: به دلیل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات ارائه شده و به تبع آن برسودآوری سازمان‌‌، توجه به این گونه رفتارها می‌تواند یکی از راه‌های افزایش اثربخشی سازمان‌ها باشد که تاکنون بدان توجه چندانی نشده است‌‌‌‌‌‌. بنابراین توجه به رفتارهای داوطلبانه و اختیاری کارکنان به منظور اجرای موثرتر فعالیت‌های سازمان و بهبود خدمات‌‌، برای سازمان‌ها امری حیاتی می‌باشد‌‌‌. هدف این پژوهش بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در یگان‌های انتظامی شهرستان کرمان می‌باشد‌‌‌.
روش شناسی‌‌‌‌‌‌: جامعه آماری این تحقیق کارکنان و مراجعه کنندگان به یگان‌های انتظامی‌ (معاونت بهداری‌‌، کلانتری13و مرکز تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی) شهرستان کرمان می‌باشد‌‌‌‌‌‌. حجم نمونه این پژوهش168 نفر که نمونه گیری از کارکنان به صورت تصادفی و از مراجعه کنندگان به صورت غیر تصادفی‌ (در دسترس) انجام شد‌‌‌‌‌‌. برای جمع آوری داده‌ها در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده گردید‌‌‌‌‌‌.
نتایج‌‌‌‌‌‌: پژوهش حاکی است بین مولفه‌های رفتار مدنی‌‌‌، وجدان و احترام با کیفیت خدمات ارتباط معنی داری وجود دارد‌‌‌‌‌‌. در حالیکه رابط معنی داری در بین مولفه‌‌های‌ (جوانمردی و نوع دوستی) با کیفیت خدمات برقرار نبود‌‌‌‌‌‌. بطور کلی بین رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات در یگان‌های انتظامی شهرستان کرمان رابطه وجود دارد‌‌‌.

کلیدواژه‌ها