اثر دو هفته مصرف مکمل مایتوکیو (MitoQ) و تمرین استقامتی بر هورمون استرسی و عملکرد هوازی و بی‌هوازی نیروهای یگان ویژه شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فیزیولوژی ورزش، عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی، کرمان، ایران، (نویسنده مسئول)،

2 کارشناس علوم انتظامی، عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان،

3 دکتری علوم اجتماعی، عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی، کرمان، ایران

چکیده

هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زمینه:‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاضر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اثر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مکمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مایتوکیو‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تمرین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استقامتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آمادگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جسمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سطح‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استرس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیروهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یگان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاضر،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هوازی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بی‌هوازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شاخص‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تستوسترون‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کورتیزول‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفتند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرا:‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دو‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 10‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نفره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیرو‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یگان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفتند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Placebo+‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تمرین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استقامتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ MitoQ+‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تمرین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استقامتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بودند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دو‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دو‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تمرین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استقامتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دوچرخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارسنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دادند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گروه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مکمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مایتوکیو‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گروه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دیگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارونما‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دریافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سپس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داده‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نظر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هوازی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بی‌هوازی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سطوح‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هورمون‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تستوسترون‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کورتیزول‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شدند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نتیجه:‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نتایج‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاضر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تمرین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استقامتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باعث‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چشم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هوازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیروها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بسیار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (2‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تمرین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استقامتی)،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گازهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تنفسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مکانیسم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هوازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تبادل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تنفسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیرو‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دادند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علاوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیرو‌هایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مکمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مایتوکیو‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بودند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کورتیزول‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کمتری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خون‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دادند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اثر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مکمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تمرین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استقامتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استرس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جسمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیروهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یگان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کلیدواژه‌ها