شناسایی و احصاء ‌‌‌چالش‌ها و تهدیدها و روش‌های پیشگیری از جرائم مرتبط با شرکت‌های کاغذی (مطالعه موردی: استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان، ایران.

2 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان، ایران.

چکیده

زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هدف:‌‌‌‌‌‌‌‌‌ظهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنیای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدرن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تشکیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شخصیت­های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقوقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صرفاً‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عالم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انتزاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بوجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می­آیند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باعث‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بروز‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرائمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گردیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حقوق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرم‌شناسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برخورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ احساس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیگانگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می­نماید؛‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چراکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برخلاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خشونت­آمیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بودند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نماد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشتند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عمدتاً‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توسط‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقشار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پایین‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌دادند،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ملموس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عمدتاً‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توسط‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قشر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحصیل­کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اصطلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یقه­سفیدان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌می‌شود؛‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لذا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تشخیص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سازوکارهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیشگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قانون‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سیستم‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امنیتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انتظامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دشوارتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است؛‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لذا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گستردگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یقه­سفیدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می­کوشیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رو‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ «شرکت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاغذی»‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بطور‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خاص‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نماییم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
روش:‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاضر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مباحث‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مربوط‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شناسایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تعریف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قانونی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیشینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قانون‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شرکت‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاغذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توصیفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌- تحلیلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دستیابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نتایج‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عملی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جمله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ راه‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیشگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سیاست‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ راهبردی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ناشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شرکت‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاغذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دلفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
نتایج:‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یافته­های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عبارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مفهوم­شناسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاغذی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارتباط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شرکتی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تبیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاغذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارتکاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تشکیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌می‌شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحقیقات‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عملی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شناسایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقاط‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ضعف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خلأهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قانونی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ راهکارهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیشگیرانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پلیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امنیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کلیدواژه‌ها