بررسی رابطه اعتیاد به مواد مخدر و جرم اخاذی در شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکتری جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجف اباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف اباد، ایران tajkhorasani@yahoo.com

چکیده

زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هدف:‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعتیاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موادمخدر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تبع‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارتکاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مربوط‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نحو‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چشم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌خورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گونه‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آمار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زیادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زندانیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجرمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرتبط‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مخدر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تشکیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌می‌دهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعتیاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مخدر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اخاذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شهر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌سال‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 94‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 96‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شناسی:‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاضر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پژوهش‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رویدادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میدانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیمایشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پذیرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ابزار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاضر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پرسش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محقق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ساخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آماری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنونی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 216‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نفر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معتادینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرتکبین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اخاذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌سال‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 94‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 96‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شده‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اساس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خوشه‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هدفمند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انتخاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سپس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اطلاعات‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌جمع‌آوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طریق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ spss‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 21‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تجزیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفتند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
نتایج:‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نتایج‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌می‌دهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعتیاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بزهکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دائمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عمومی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ غیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجتناب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تلقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌می‌دهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مخدر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرم،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طبق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پژوهش‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مختلف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارتباط‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لاینفکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یکدیگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارندبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گونه‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کنندگان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مخدر،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ غیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرتکب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جرائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیشتری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌می‌شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجرمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ غیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مخدر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیشتری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پایان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌رسیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رفتارهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مجرمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صرفاً‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جنبه‌‌‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ناشی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ناهنجاری‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رفتاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کلیدواژه‌ها