تعیین ‌‌‌‌توانمندی‌های لازم برای استخدام کارکنان ناجا و ‌اولویت‌بندی آن‌ها با رویکرد آینده نگرانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد گروه مدیریت دولتی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران، تلفن: 09132783173‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-

چکیده

هدف و زمینه: امروزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قدرت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشورها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اساس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انسانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خلاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارآمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سنجیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌می‌شود،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بنابراین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کشورها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهترین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارزشمندترین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیشرفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منابع‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انسانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موضوعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ضروری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌. هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌توانمندی‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استخدام‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارکنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ناجا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌اولویت‌بندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رویکرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نگرانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
روش: داده‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مصاحبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 14‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فرمانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مدیران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منابع‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انسانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرمان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هرمزگان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌جمع‌آوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تجزیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهره‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اثرات‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متقاطع‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اختیار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 40‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارشناس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انتظامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قضائی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Mic‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Mac‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
نتایج: نتایج‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأثیرات‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متقابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کلیدیِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارآمدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ولایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مداری،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پاسخگوئی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هوشمندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیروی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پلیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از‌‌‌‌‌‌‌‌‌ میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چهارده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شناسایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارآمدی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بودن،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ولایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مداری،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ راهبرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نگری،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روشنگری،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مداری،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تعامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محوری،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پاسخگوئی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هوشمندی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اخلاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مداری،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بانی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آمادگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جسمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزاری،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتدار‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مصاحبه،‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیشترین‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تأثیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌توانمندی‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لازم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استخدام‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارکنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیروی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انتظامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جمهوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اسلامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خواهند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌

کلیدواژه‌ها