بررسی عوامل مرتبط و شناسایی راهکارها و شیوه‌های موثر کاهش سرقت به عنف در شهرستان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم سیاسی، عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان، 09196640640- mirzaii2020@gmail.com

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان‌‌‌‌‌‌، 09133778890- traffic_safety82@yahoo. com

چکیده

زمینه و هدف: از آنجا که سرقت به عنف نسبت به سایر انواع سرقت‌ها ‌‌‌تأثیر بیشتری بر کاهش امینت عمومی در جامعه داشته و موجب افزایش احساس نا امنی در شهروندان ‌‌‌می‌گردد‌‌‌. در این پژوهش از رویکردهای جامعه شناختی در خصوص انحراف و جرم شامل تئوری فشارهای ساختاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تئوری انتقال فرهنگی (پیوند افتراقی ساترلند‌‌‌) تئوری کنترل اجتماعی ‌‌‌(آلفرد هیرشی‌‌‌) و تئوری برچسپ (انگ‌‌‌) استفاده شده است‌‌‌.
روش شناسی:  این پژوهش از نوع پیمایشی با روش توصیفی و تحلیل است. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با ضریب آلفا کرونباخ 89/0 است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مرتکبین سرقت به عنف شهر کرمان ‌‌‌‌می‌باشد که طی سال 1389 توسط کلانتری‌ها و آگاهی کرمان دستگیر شده و در دادگاه جرم شان اثبات گردیده است (n=352) است. برای تجزیه و تحلیل تحقیق از نرم افزاری SPSS استفاده گردیده است.
نتایج: بر اساس نتاج حاصل از این پژوهش عمده‌‌‌‌ترین متغیرهای ‌‌‌تأثیر گذار بر افزایش انگیزه روانی سارقین به انجام سرقت‌‌‌ برحسب میزان همبستگی عبارتند از: عدم قاطعیت دستگاه قضایی با وزن بتای (28/0-)‌‌‌‌‌‌، عدم بازدارندگی و کم اثر بودن مجازات‌ها‌‌‌ با وزن بتای (31/0-‌‌‌)‌‌‌، عدم نایز به برنامه ریزی و امکانات خاص با وزن بتای (35/0-‌‌‌)‌‌‌، عدم توجه مردم به نکات ایمنی و تردد در مناطق خلوت با وزن بتای (33/0-)‌‌‌‌‌‌، ضعف و ناتوانی جسمی مال باختگان در اثر پیری‌‌‌، کم سن و سال بودن و‌‌‌‌‌‌‌‌‌... با وزن بتای (52/0)‌‌‌)‌‌‌‌‌‌، احساس ناکامی و اجحاف با وزن بتای (38/0)‌‌‌)‌‌‌‌‌‌، عدم امکان ردیابی اکثر اشیاء مسروقه با وزن بتای (41/0-)‌‌‌)‌‌‌‌‌‌، کم رنگ بودن حضور پلیس با وزن بتای (58/0-) و پایین بودن ریسک دستگیری با وزن بتای (62/0-‌‌‌)‌‌‌ که مجموعا در حدود ‌‌‌(88 درصد) واریانس افزایش انگیزه روانی سارقین به انجام سرقت‌‌‌ را تبیین می‌نمایند‌‌‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات