جامعه مخاطره آمیز و احساس امنیت (مورد مطالعه‌‌‌‌: شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمان)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس رشته علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان،09132965320 -f_samadian@yahoo. com

چکیده

زمینه و هدف: مقاله حاضر به بررسی موضوع احساس امنیت در جامعه مخاطره آمیز می‌پردازد‌.از انجایی که احساس امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان است و ‌‌‌‌انسان‌ها نیز همواره در تلاش برای تأمین امنیت پایدار در زندگی خود هستند هدف اصلی مقاله حاضر بررسی احساس امنیت جانی‌، مالی‌، اخلاقی و خصوصاً امنیت وجودی شهروندان و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر مخاطرات ایجاد شده برای انسان امروزی است‌‌.
روش: روش تحقیق پیمایشی بوده و نمونه مورد بررسی 394 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمان هستند که با روش نمونه گیری خوشه‌‌ای از مناطق مختلف شهر کرمان انتخاب شده‌اند‌‌.‌ جهت تبیین موضوع از تئوریهای ‌‌آسیب‌پذیری و مدل قربانی شدن‌، نظریه پنجره شکسته و نظریه جامعه مخاطره آمیز استفاده شد‌.‌
نتیجه: نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که بی‌نظمی منطقه محل سکونت، تاریکی معابر‌، وجود ساختمان‌های مخروبه و نیمه کاره در کاهش میزان احساس امنیت شهروندان نقش دارد‌.‌ از طرف دیگر تجربه قربانی شدن و تجربه دیدن قربانی شدن دیگران بر احساس امنیت و خصوصاً امنیت اخلاقی تأثیر گذار است‌‌.‌ نگرش به عملکرد پلیس نیز با احساس امنیت جانی ‌پاسخ‌گویان رابطه مستقیم و معنادار دارد به طوریکه هر چقدر نگرش شهروندان کرمانی به سمت مثبت میل کند‌، احساس امنیت جانی آن‌ها بیشتر می‌شود‌.‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع:
- ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. (1383)؛ «توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران»، چاپ اول، تهران، نشر نی‌.
- استونز، راب. (1379)؛ متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران‌، نشر مرکز‌.
- امانت، حمید‌. (1390)؛ امنیت اجتماعی و ارائه الگوی سنجش آن، فصلنامه مطالعات اجتماعی‌.
- باباخانی‌، فرهاد‌، 1388‌، بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت با تاکید بر نقش پلیس‌، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی‌.
- ببی، ارل. (1381)؛ روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل‌، تهران‌، انتشارات سمت‌.‌
- بشیریه، حسین. (1379)؛ جامعه شناسی سیاسی، تهران نشر نی‌.
- بوزان، باری. (1378)؛ مردم، دولت‌‌‌‌ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول‌.
- پناهی، حمید، مهدی اکبریان، نورمحمد جاوید‌. ( 1389)؛ افزایش احساس امنیت شهروندان شهر ری با اجرای طرح مبارزه با ارازل و اوباش، فصلنامه مطالعات اجتماعی، شماره 22‌.
- تاجران، عزیز الله، حسن کلاکی‌. ( 1388)؛ بررسی تأثیر عملکرد پلیس بر احساس امنیت شهروندان تهرانی، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، شماره 4‌.
- چلبی، مسعود. (1375)؛ جامعه شناسی نظم، چاپ اول، تهران: نشر نی‌.
- حاجیلو، نادر، رسول عباسی. (1389)؛ بررسی عوامل مؤثر بر میزان احساس امنیت اجتماعی‌‌- اقتصادینوجوانان و جوانان در استان اردبیل، جامعه شناسی جوانان‌، شماره 1‌.
- دهقانی فیروزآبادی، سید جلال. (1382)؛ امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، شماره 1‌.
- ربانی‌، رسول‌، مهدی ادیبی‌، زهرا طاهری‌. (1390)؛ تبیین جامعه شناختی عوامل مؤثر بر نقش نیروهایانتظامی در ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان اصفهان‌، فصلنامه دانش انتظامی‌.‌ شماره 48‌.
- ربانی خوراسگانی، رسول، رضا همتی. (1388)؛ تبیین جامعه شناختی ترس از جرم، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 3و4‌.
- رجبی پور، محمود. (1384)؛ درآمدی بر عوامل مؤثر بر احساس امنیت، کنکاشی بر جنبه‌‌‌های مختلف امنیت عمومی و پلیس، مجموعه مقالات 2، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی‌.
- رضائیان، علی. (1370)؛ اصول مدیریت، تهران‌، انتشارات سمت‌.
- رضایی، علی محمد، حمید رضا حاتمی. (1389)؛ سهم مؤلفه‌‌‌های احساس امنیت در تبیین تغییرات آن با روش تحلیل عاملی. (مطالعه موردی شهروندان استان لرستان)؛ دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره 33‌.
- رودانی، امین، رضا رئیسی، جعفر ناظر حضرت‌. (1390)؛ بهینگی اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در بوته نظر سنجی از ناحیه افکار عمومی، فصلنامه مطالعات اجتماعی، شماره 27‌.
- ریتزر، جورج‌. (1374)نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی‌.
- ساروخانی‌، باقر. (1382)؛ روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، نشر دیدار‌.
- شرفی ابوالفضل. (1384)؛ جمعیت و امنیت اجتماعی، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا، شماره 3، تهران، انتشارات آشنایی‌.
- صدیق اورعی، غلامرضا‌. (1376)؛ تأثیر ساختاری بر پدیده امنیت یا ناامنی اجتماعی‌، مجموعه مقالات ارائه شده در همایش توسعه و امنیت عمومی‌، تهران‌، انتشارات وزارت کشور‌.
- ضرابی، اصغر، زکیه شرفی، مهدی زنگنه. (1391)؛ سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان مشهد با تأکید بر عملکرد پلیس و رسانه‌‌‌های جمعی، پژوهش‌‌‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره 1‌.
- طاهری، زهرا، رسول ربانی، مهدی ادیبی. (1391)؛ رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان در سال 1388، مجله پژوهش‌‌‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره1‌. ‌.
- عبدالرحمانی، رضا. (1383)؛ پلیس اجتماع محور و امنیت محله ای، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 4‌.
- عربی، فرانک. (1384)؛ «بررسی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان هشت شهر»، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، جلد سه، تهران، معاونت اجتماعی ناجا‌.‌
- عریضی، فروغ السادات، اصغر محمدی، گل نساء ساسان. (1391)؛ رابطه ‌‌‌‌ویژگی‌های اجتماعی و فردی زنان بر احساس امنیت آنان در اماکن عمومی شهر بندر عباس، مطالعات شهری، شماره 4‌.
- صدیق سروستانی، رحمت الله، نصر اصفهانی، آرش. (1391)؛ مطالعه عوامل مؤثر بر ترس از جرم در محله‌‌‌های شهری‌، مطالعه محله‌‌ای در منطقه 5 شهر تهران، دو فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، شماره 1‌‌.
-  قاسمی، محمد علی. (1383)؛ اعتماد و نظم اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 27‌.
-  کلاهچیان، محمود. (1382)؛ «راهکارهای تحقق امنیت اجتماعی»، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، شماره یک، جلد اول، تهران، معاونت اجتماعی و ارشاد نیروی انتظامی‌.
- گروسی، سعیده. (1390)؛ بررسی ابعاد مختلف احساس امنیت اجتماعی خانواده‌‌‌های ساکن در محلات شهر کرمان و عوامل مؤثر بر آن، طرح تحقیقیاتی دفتر تحقیقات کابردی نیروی انتظامی شهر کرمان‌.
-  گنجی، حمزه‌. (1380)؛ ارزشیابی شخصیت‌، نشر سالاوان‌.
- گیدنز، انتونی. (1389)؛ جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران نشر نی‌.
-  ماندل، رابرت. (1379)؛ چهره متغیر امنیت ملی، تهران، انتشارات پژوهشکده راهبردی‌.
-  نبوی، عبدالحسین، حسین حسین زاده، هاجر حسینی. (1388)؛ بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی، جامعه شناسی کاربردی، شماره 4‌.
- نصیری، غدیر. (1390)؛ تأملی نظری در یافته‌‌‌‌ها و دشواری‌‌‌های باری بوزان در بررسی امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 4‌.
-  نوملی، زینب. (1390)؛ بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان 15 سال به بالای شهر گرگان، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان‌.
- نویدنیا، منیژه. (1385)؛ فصلنامه مطالعات امنیت اجتماع
- نوید نیا، منیژه. (1389)؛ اولویت امنیتی شهروندان در مناطق مختلف شهر تهران، فصلنامه علمی‌‌- پژوهشی جغرافیای انسانی سال دوم، شماره 2‌.
-  هابز، توماس. (1387)؛ لویاتان، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی، چاپ پنجم‌.
-  همتی، رضا. (1386)؛ پلیس جامعه محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی، فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره 3‌.
 
‌‌- Cordner, Gary) 2010‌ (Reduce fear of crime strategies for police kutzonuniversity, cops office‌.
- EUPCN‌ (2005) Review of scientifically evaluated good practices forreducing feeling of insecurity or fear of crimie, the member states building research estabilishment Ltd‌.
‌‌- Grabosky, P‌. N) 1995‌ (fear of crim and fear Reduction strategies, Australianinstitiute of criminiligy, trends & issues, in crime acrimind justice‌.
‌‌- Pate, A‌. M‌.‌ etal‌ (1986) Reducing fear of crime in Houston and Newyork: A summary Report, police foundation washing, DC‌.‌ Police foundation‌.
- Lazarsfeld, Paul F‌. &Rosenberg, M‌.‌ (1972) Continuities in the Language of social research, New York, Free press
‌‌- Pate, A‌. M‌.‌ Anna, j‌. o‌.‌ (1989) Baltimore community policing Experiment, Technical Report and Appendices National tstitute of justice Washington, D‌. C‌.‌
- Nuth, Micheal (2007) ontological security and the global risk environment‌‌‌‌:‌‌‌‌ a case study of risk and risk perception in the tourist – Dependent township of Akaroa, A Thesis submitted in par tial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Arts in sociology in university of caterbury‌.
- Wunsch, Daniela‌ (2006)”fear of crim – Literature review” London metropolitan police service, strategy, modernization and formance direction‌.
- Warr,Mark‌ (2000) measurement and analysis of crim and justice fear of crim inthe united states, Avenues for research and policy,volum4,426- 458‌.
- Skogan, Wesley‌. G‌ (1990) Disorder and decline‌‌‌‌: crime and the spiral of decay inAmerican neighborhood, Newyork: freepress
- Merele, Fennavan, Maruna, Shadd (2012) ontological insecurity and terrormanagement, journals permission‌. Nav, volum 12,7- 26
- Tulloch,M‌ (2000) the meaning of ege differences in the fear of crime , The British Journal of criminology ,VOL 40 ,451- 467