نقش اشراف اطلاعاتی در کنترل اغتشاشات توسط یگان ویژه ناجا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری امنیت ملی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران. 09122409817- es.karam.po@gmail.com

2 دکتری علوم سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران. 09120610158

3 کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریت عملیات ویژه دانشگاه علوم انتظامی امین، (نویسنده مسئول)‌‌. 09133973606- erfan.3665@gmail.com

چکیده

هدف و زمینه: فرماندهی یگان‌های ویژه نیز مانند سایر رده‌های تخصصی ناجا همواره در راستای اجرای مأموریت و وظایف محوله خود در برخورد با ناآرامی‌ها و اغتشاشات در سطح کشور نیازمند اطلاعات می‌باشند و میزان موفقیت آن‌ها در اینگونه ‌‌مأموریت‌ها بستگی به اشراف اطلاعاتی بر اهداف مورد نظر دارد‌‌. تحقیق حاضر با عنوان نقش اشراف اطلاعاتی در‌‌مأموریت‌های کنترل اغتشاشات توسط یگان ویژه ناجا و با هدف تعیین حوزه‌های اشراف اطلاعاتی و راهکارهای ارتقاء آن صورت گرفته است‌‌.
 روش تحقیق: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، ماهیت توصیفی و از نوع ((پیمایشی)) می‌باشد؛ که شامل دو روش اسنادی (مطالعات کتابخانه‌ای) و روش میدانی (پرسشنامه) می‌باشد‌‌. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه فرماندهان گردان‌های یگان‌های ویژه ناجا و فرماندهان یگان‌های سراسر کشور می‌باشند‌‌. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت به صورت پنج گزینه‌ای و بهره گیری از نرم افزار 26spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است‌‌.
نتیجه: نتایج این بررسی نشان می‌دهد که اشراف اطلاعاتی یگان ویژه در دو حوزه خودی و خصوصا حوزه حریف در ‌‌مأموریت‌های کنترل اغتشاشات نقش کلیدی و موثری داشته و استفاده از منابع جمع اوری آشکار نظیر منابع انسانی متخصص و آموزش دیده و تجهیزات فنی و الکترونیکی و‌‌.‌‌.‌‌. در ارتقاء آن موثر است‌‌.
واژگان کلیدی‌‌: اشراف اطلاعاتی، کنترل اغتشاشات، یگان ویژه، ناجا

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع

- پورمنافی، ابوالفضل‌‌.(1396)؛ نقش اشراف اطلاعاتی پلیس در برقراری نظم و امنیت (با تاکید بر نیروی انسانی و تجهیزات)، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، سال دوازدهم، شماره سوم، پاییز 1396، صفحه 111 تا 132‌‌.
- جان نثاری، حبیب الله‌‌.(1395)؛ بررسی نقش یگان‌های ویژه ناجا در ناآرامی‌های سال 1382 شهر تهران، تهران انتشارات راه فردا
- جمشیدیان، هادی‌‌. (1388)؛ اشراف اطلاعاتی، تهران، ناشر پلیس امنیت عمومی ناجا، چاپخانه حدیث کوثر، جلداول‌‌.
- جمشیدیان، هادی‌‌. (1389)؛ مفهوم اشراف‌اطلاعاتی و راهکارهای تحقق آن، چاپ اول، تهران، دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت سپاه‌‌.
- زین ابادی، مرتضی‌‌‌. (1394‌)؛ امنیت عمومی و اجتماعی، پایگاه اینترنتی مجلات تخصصی نور‌‌.
- عبدالوند، م‌‌. (1389‌)؛ پلیس، اشراف اطلاعاتی و جرم، چاپ اول، تهران، دانشگاه علوم انتظامی امین، جلد اول‌‌.
- عرب‌انصاری، مهدی‌‌‌. (1390‌)؛ اشراف اطلاعاتی؛ راهبرد مدیریت جامعه اطلاعاتی کشور، تهران، نشر معاونت تربیت و آموزش ناجا‌‌.
- عرب انصاری، مهدی و یوسفوند، جواد‌‌. اشراف اطلاعاتی ؛ راهبرد امنیت مرزها، فصلنامة دانش انتظامی کردستان، 2(6‌)؛ تابستان 1390، صفحه 1-42‌‌.
- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، 1386، چاپ سی و شش‌ام، تهران، انتشارات امیرکبیر‌‌.
- کرمی، حسن‌‌‌. (1397‌)؛ اصول و مبانی یگان‌های ویژه ناجا در ارتقاء آمادگی و انجام عملیات‌‌. تهران، دفتر تحقیقات کاربردی
- مع‌‌. آموزش ناجا، (1377‌)؛ مباحثی از امور اطلاعات، سطح 1 و 2‌‌.
- مولایی، سید یوسف‌‌‌. (1389‌)؛ اشراف اطلاعاتی فرایند یا محصول، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت‌‌.
- یعقوبی، رحیم و اسحاقی فر، میثم‌‌. (1392‌)؛ نقش هادی عملیات ‌جمع‌آوری پنهان در اشراف اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، فصلنامه پژوهش‌های حفاظتی و امنیتی، سال ششم، صفحه 1-30‌‌.