آسیب شناسی کاهش اختیارات ضابطین در آیین دادرسی کیفری (موردی استان کرمان)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق‌‌ جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران. (نویسنده مسئول)؛ تلفن: 09029151104- ch.nimrokh@gmail.com

چکیده

زمینه و هدف: ضابطین دادگستری نقش مهم و قابل توجهی در دست یابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هرچه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارامد دارند. هدف این تحقیق شناخت نقش ضابطین دادگستری در تأمین نظم و امنیت و بررسی آسیب شناسی کاهش این نقش‌‌‌‌، به این پرسش اصلی پاسخ می‌دهد که اهمیت وجودی ضابطین دادگستری در نظام قضایی کشور ما چیست و در صورت کاهش اختیارات ضابطین دادگستری چه آسیب‌هایی متوجه نظام عدالت کیفری خواهد شد.
روش: روش به کار رفته در این تحقیق از لحاظ ماهیت کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی است. این تحقیق ترکیبی از روش کتابخانه‌ای و میدانی است که در روش کتابخانه ای‌‌‌‌، ابزار جمع آوری اطلاعات فیش برداری از منابع معتبر داخلی و خارجی می‌باشد. پس از مطالعه و بررسی کتب‌‌‌‌، مقالات و قوانین و آیین نامه‌ها ‌خصوصاً قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب1392 و همچنین بررسی‌های میدانی از طریق تنظیم پرسشنامه و پاسخگویی آن توسط 52 نفر از کارشناسان قضایی نیروی انتظامی کرمان به عنوان ضابط عام و تحلیل‌های آماری از طریق نرم افزارspss ویراست22 است.
نتیجه: نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد در صورت کاهش اختیارات ضابطین‌‌‌‌، نظم و امنیت جامعه مخدوش گردیده و شأن دستگاه قضا به منزله نمادی از دادخواهی و اجرای عدالت حفظ نخواهد شد و به کرامت انسانی افراد لطمه وارد می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- اخوندی‌‌، محمود. (1390)؛ آیین دادرسی کیفری‌‌، جلد دوم‌‌، تهران:سازمان چاپ وانتشارات‌‌، چاپ سیزدهم.
- اسماعیل زاده‌‌‌‌، یوسف‌‌‌‌، تقی زاده‌‌‌‌، ابراهیم‌‌‌‌. (1393)؛ بررسی ‌تأثیر ضابطین دادگستری بر حقوق شهروندی با تبیین مسئولیت‌های مدنی، فصلنامه دانش انتظامی، تابستان 1389 , دوره 12 , شماره 2 (مسلسل 47) ; از صفحه 87 تا صفحه 130.
- آشوری‌‌، محمد‌‌‌‌. (1391). آیین دادرسی کیفری‌‌، جلد اول‌‌‌‌، ویرایش سوم، انتشارات سمت چاپ شانزدهم.
- انصاف پور‌‌‌‌، غلامرضا. (1380)؛ فرهنگ لغت فارسی یک جلدی‌‌‌‌، نشر آذین‌‌‌‌، تهران.
- اکبری‌‌‌‌، مژگان‌‌‌‌. (1390)؛ نقش دادستان در تحقق دادرسی منصفانه با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران‌‌‌‌، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه باهنر کرمان.
- ترابی‌‌‌‌، احمد. (1390)؛ آئین دادرسی کیفری‌‌، جلد اول‌‌، انتشارات سمت‌‌‌‌، تهران.
- پورحسینی‌‌‌‌، محمدجواد‌‌‌‌، عبداللهی‌‌‌‌، سامان‌‌‌‌، سفیدی‌‌‌‌، سپیده. (1395)؛ نقش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392‌‌‌‌، پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی حق گستر‌‌‌‌، 3/1/95
- حییم‌‌‌‌، سلیمان‌‌‌‌. (1380)؛ فرهنگ بزرگ فارسی‌‌- انگلیسی حییم‌‌، ج12‌‌‌‌، نشر سامان‌‌‌‌، چاپ دهم‌‌‌‌.
- جعفری لنگرودی‌‌‌‌، محمد جعفر‌‌‌‌. (1390)؛ ترمینولوژی حقوق‌‌‌‌، انتشارات میزان‌‌‌‌، تهران‌‌‌‌.
- دهخدا‌‌‌‌، علی اکبر. (1388)؛ لغت نامه دهخدا‌‌‌‌، ج 31‌‌‌‌، نشر آرین‌‌‌‌، تهران‌‌‌‌.
- رضوی‌‌‌‌، محمد‌‌‌‌. (1392)؛ نقش نیروی انتظامی بعنوان ضابط عام دادگستری در امور کیفری‌‌‌‌، انتشارات فرهنگی اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌‌‌‌، تهران.
- سیاح‌‌‌‌، علی. (1389)؛ فرهنگ جامع‌‌‌‌، چاپ دوم‌‌‌‌، انتشارات آرمان نو‌‌‌‌، تهران.
- سلطانی‌‌‌‌، شهرام‌‌‌‌، سادات باریکانی‌‌‌‌، امیر رضا. (1393)؛ نکاتی که لازم است ظابطین دادگستری بدانند. نشر مقالات حقوقی‌‌ دادگستر.
- شامبیاتی‌‌‌‌، هوشنگ و پروینی‌‌‌‌، علی. (1393)؛ تخصصی کردن ضابطین گاهی به سوی حقوق کیفری قراردادی فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد‌‌‌‌، دوره 7‌‌‌‌، شماره 25‌‌‌‌، زمستان 1393.
- عمید‌‌‌‌، حسن. (1384)؛ فرهنگ فارسی عمید‌‌، ج8‌‌‌‌، چاپ چهارم‌‌‌‌، تهران نشر آرین‌‌‌‌.
- عباسلو‌‌‌‌، بختیار. (1389)؛ مسئولیت مدنی ضابطین دادگستری‌‌‌‌، فصلنامه دانش انتظامی‌‌‌‌، سال دوازدهم‌‌‌‌، شماره2‌‌‌‌، 1389.
- فتحعلیان‌‌‌‌، ایوب. (1393)؛ بررسی نقش ضابطین و ارتباط آن با مراجع قضایی در پیشگیری از وقوع جرم پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد شاهرود.
- قاسم پور‌‌‌‌، ابوالقاسم. (1387)؛ ضابطین قوّه قضائیّه و وظائف آنان‌‌‌‌، انتشارات خرسندی‌‌، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه‌‌، تهران.
- مهابادی‌‌‌‌، علی اصغر. (1389)؛ ضابطین دادگستری در قوانین کیفری ایران‌‌‌‌، فصلنامه الهیات و حقوق‌‌‌‌، شماره 6‌‌‌‌، 1389
- مرادی‌‌‌‌، یوسف‌‌‌‌، خاکپور‌‌‌‌، حسین. (1396)؛ بررسی وظایف مأمورین نیروی انتظامی بعنوان ضابطین دادگستری در قانون آییین دادرسی کیفری مصوب 1392‌‌‌‌، همایش ملی حقوق و علوم جزا‌‌‌‌، تهران‌‌‌‌.
- وروائی‌‌‌‌، اکبر و بهرامی پور‌‌‌‌، رسول. (1394)؛ الزامات ضابطین دادگستری در رابطه با حفظ حقوق شهروندی در نظام حقوق کیفری ایران‌‌‌‌، مجله کارآگاه دوره دوم سال هشتم شماره 32‌‌‌‌، پاییز 94
- هدایتی‌‌‌‌، محمدعلی. (1388)؛ آئین دادرسی کیفری‌‌‌‌، انتشارات خرسندی‌‌، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه‌‌، تهران.