رابطه‌ی، خانه نشینی بر اثر شیوع ویروس کرنا و تجربه شادکامی ناشی از مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان (مطالعه موردی شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جزا جرم شناسی، عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان، ایران. 09131960255

2 دانشجوی دکتری شیمی تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران و عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان، ایران. (نویسنده مسئول)، تلفن: 09131998296- moslem_rejaei0341@ yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: نشاط یکی از ضروریترین خواسته‌های فطری و نیازهای روانی انسانها به شمار میرود‌‌‌. شادکامی در جامعه به گونه‌ای است که فقدان آن پیامدهای منفی همچون اعتیاد را برای شهروندان یک جامعه، به دنبال دارد‌‌‌. روش: باتوجه به اهمیت این مسأله، پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش پیمایش، رابطه شادکامی در دوران خانه نشینی کرنا بین نوجونان شهرستان کرمان بررسی نماید‌‌‌. جامعه آماری از طریق فرمول کوکران - گرایش به اعتیاد را در بین‌‌‌ 219 نفر برآورد گردید‌‌‌. با استفاده از تکنیک نمونه‌گیری خوشه‌‌ای چندمرحله‌ای، نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه: نتایج تحلیل مسیر نشان می‌دهد که همه متغیرها به غیر از متغیر احساس تنهایی در دوران خانه نشینی شیوع ویروس کرنا تأثیر غیرمستقیم و معناداری بر متغیر گرایش به اعتیاد داشته‌اند‌‌‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- کشـاورز، امیر؛ مولوی، حسین و کلانتری، مهرداد. (‌‌‌1387)؛ ‌‌‌رابطـه‌‌‌‌ی بین سـرزندگی و ویـژگی‌‌‌‌های جمعیـت شناختی با شادکامی در مردم شهر اصـفهان، مطالعات روان‌‌‌‌شناختی، دانشکـده‌‌‌‌ی علوم تربیتـی و روان‌‌‌‌شناسی دانشگاه الزهرا، دوره 4، شماره 4‌‌‌: 45-64‌‌‌.
- علائی، رقیه؛ کدیور، پروین؛ محمدخانی، شهرام؛ صرامی، غلامرضا و علائی، محمد حسین. (‌‌‌1389)؛ ‌‌‌مدل روابط علّی عوامل خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در میان نوجوانان در روستاهای شهر کرج، توسعه محلیدوره 2، شماره 2 :162  -142.
- ضیایی، سیده سلیل. (1388)؛ ‌‌‌اثر آموزش کترل توجه بر کاهش تورش توجه وابستگان به مواد مخدر. مشهد: دانشگاه فردوسی.
- رحیمی، موقر آفرین؛ سهیمی، ایزدیان الهه. (1384)؛ ‌‌‌وضعیت مصرف مواد در دانش آموزان کشور، رفاه اجتماعی، دوره 5 شماره  19
- میری آشتیانی، الهام. (‌‌‌1384)؛ ‌‌‌جامعه شناسی اعتیاد در ایران امروز، تهران: انتشارات مهاجر
- شهیدی، شهریار. (1389)؛ ‌‌‌روان شناسی شادی: آشنایی با آخرین نظریه‌ها ‌‌‌و پژوهش های علمی، تهران: انتشارات قطره
- طارمیان، فرهاد. (1378)؛ ‌‌‌مهارتهای نظری مبانی وتعاریف زندگی،تربیت ژرفای مجله،اول سال، شماره4
- قربانی، طاهره؛ محمدخان، شهرام؛ صرامی ، غلامرضا. (1390)؛ ‌‌‌مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری و درمان نگه دارنده با متادون در تغییر باورهای مرتبط با مواد و پیشگیری از عود، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال ششم، شماره 22،:23-38
- معید­فر،‌ سعید.‌ (1387)؛ جامعه­شناسی‌ مسایل‌ اجتماعی‌ ایران‌‌‌‌‌.‌ (چاپ‌ دوم)‌‌‌‌‌.‌ همدان‌‌‌:‌ نشر‌ نور‌ علم‌‌‌‌‌.
- میر‌‌‌‌شاه‌‌‌‌جعفری، ابراهیم، عابدی، محمدرضا و دریکوندی، هدایت اله. (‌‌‌1381)؛ ‌‌‌شادمانی و عوامل مؤثر بر آن‌‌‌. تازه‌‌‌‌های علوم شناختی، سال 4، شماره 3‌‌‌: 58-50‌‌‌.
- خانزاده، حسین؛ علی، عباس؛ صفی خانی، لیلی. (‌‌‌1384)؛ ‌‌‌بررسی رابطه بین شخصیت و شادکامی، صلاح و تربیت 4 - شماره 46 : 21 -24
 - یزدانی، فضل الله؛ آزاد، حسین. (1382)؛ ‌‌‌بررسی رابطه بین نگرش دینی، سبک‌های مقابله‌ای و شادکامی در دختران و پسران دبیرستانی اصفهان در سال تحصیلی 81-82، دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره 16:29-46
 
- Kim, S‌‌‌. (2011), Sociological studies on happiness in cross- national contexts‌‌‌: effects of economic inequality and marriage‌‌‌: University of lawa‌‌‌: Theses and dissertations‌‌‌: lowa Research Online‌‌‌.
- Goldsmith,A.A. Tran, G.Q. Smith,J.P.& Howe,S.R. (2009). Alcohol expectancies and drinking motives in college drinker, Addictive Behavior, Vol.34, PP.505-513.
- Andrews, f.m and nithey S.b. (1989) social indicators of well – being newyork and London: plenum
Argyle, M., & LU, L. (1990). The happiness of extroverts. Journal of Personality and Individual Differences, 11, 1011-1017
- Carlson, R. (2001). Therapeutic Use of Story in Therapy with Children. Guidance & Counseling, 16, 92-99. Argyle, M. (2001) The Psychology of happiness. London: Routledge
- Dickey, M.T. (1999). The pursuit of happiness. http://www.Dickey. Org/happy. Htm
- Myers, P.G.(2002). Happy and health, Psychology Science, 70, 97-97
- Russell M, Frone MR, Cooper ML. Antecedents and outcomes of work-family conflict: a model of the work- family interface. Journal of Applied Psychology. 1992; 77: 65-78
- Ryan R. M. and E. L. Deci (2001). On happiness and human potential: a review of research on hedonic and eudemonic well-being,” Annual Review of Psychology, February, Vol. 52: 141-166
- Diener, E., E. M.Suh, R. E.Lucas, & H. L. Smith. (1999).Subjective well –being Three Decades of Well–being. Psychological Bulletin125 (2):276-302
- Ryff, C. D., & Singer, B. (1998). The Contours of Positive Human Health. Psychological Inquiry, 9(1), 2-22
- Diener, E., Suh, E., & Oishi, S. (1997). Recent findings on subjective well-being. Indian Journal of Clinical Psychology, 24(1), 25-41
- A Taylor, G. J., Bagby, R. M., and Parker, J. D., (1994). The twenty-item Toronto alexithymia scale: I. Item selection and cross-validation of the factor structure, Journal of Psychosomatic Research, 38 (1): 23-32