نقش ‌سازمان‌های مردم نهاد در ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی جامعه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت و برنامه ریزی وزشی، عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان، -(نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی و کارشناس ارشد دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان

چکیده

اهمیت موضوع ترافیک در جامعه مدرن و نیمه مدرن یک واقعیت اجتماعی است. از مهم‌تر‌ین راهکارها و استراتژی‌های فرهنگی و اجتماعی برای حل این مسئله، ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی جامعه است. برای دستیابی به این مهم بهره‌مندی از ابزار‌های اجتماعی همچون بکارگیری ‌سازمان‌های مردم نهاد بسیار سودمند است. از این رو این پژوهش با هدف «بررسی نقش ‌سازمان‌های مردم نهاد در توسعه فرهنگ ترافیکی جامعه» تدوین گردید.
این پژوهش از نوع پیمایشی است که بر اساس مطالعات میدانی صورت پذیرفت. جامعه‌ی آماری این پژوهش را مدیران ‌سازمان‌های مردم نهاد فعال کشور تشکیل می‌دهند. تعداد 80 سمن به روش خوشه‌ای تصادفی به عنوان نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ای جهت سنجش بررسی نقش ‌سازمان‌های مردم نهاد در توسعه فرهنگ ترافیک بود. پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 0.81 ارزیابی شد.
پس از بررسی میانگینِ امتیازی که پاسخ‌دهندگان به بخش‌های مختلف پرسشنامه داده بودند، مشخص شد که ‌سازمان‌های مردم نهاد در ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی جامعه، با میانگین 9/17، نقش شریک دولت را ایفا می‌نمایند. پس از این نقش، به ترتیب نقش نظارتی ‌سازمان‌های مردم نهاد با میانگین 5/8، نقش عاملی با میانگین 4/7و در نهایت نقش مشاور با میانگین 9/6 قرار داشتند.
واژگان کلیدی: ‌سازمان‌های مردم نهاد، فرهنگ ترافیک، نقش ‌سازمان‌های مردم نهاد، مشارکت مردمی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- اسماعیلی، علیرضا. (1385)؛ فرهنگ ترافیک و چگونگی شکل­گیری آن؛ تهران: هفتمین کنفراس حمل و نقل و ترافیک ایران.
- الوانی، سید مهدی. (1386)؛ مدیریت عمومی؛ تهران: نشر نی.
- آدمی، علی. (1383)؛ راهنمای ‌سازمان‌های غیردولتی جوانان در جهان؛ تهران: دفتر امور بین الملل سازمان ملّی جوانان.
- پدرام، سعید. (1382)؛ ادراه انجمن‌های داوطلبانه کوچک؛ تهران: مجله آوا، شماره 4.
- پرستش، رضا وعلی اصغر سعیدی. (1384)؛ بررسی تشکل‌های داوطلبانه در اسلام و ایران؛ تهران:سازمان ملی جوانان.
- توسلی، غلامعباس. (1371)؛ نظریه­های جامعه شناسی؛ تهران: سمت.
- جوانبحت، رابعه. (1382)؛ فرهنگ ترافیک (بایدها و نبایدها)؛ تهران: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران.
- حکاک زاده، مجید. (1390)؛ فرهنگ ترافیک؛ کرمان: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان.
- دفتر مطالعات فرهنگی مجلس شورای اسلامی. (1387)؛ ‌سازمان‌های غیردولتی جوانان: چالش ها، راهکارها؛ تهران: مجلس شورای اسلامی.
- رفیعی، فرشاد. (1387)؛ اصول و مبانی مدیریت ‌سازمان‌های غیردولتی؛ کرمان: ودیعت.
- رفیعی، فرشاد. (1390)؛ سمن و مدیریت در سمن؛ کرمان: مولف.
- رفیعی، فرشاد. (1390)؛ مدیریت منابع انسانی داوطلب در ‌سازمان‌های مردم نهاد؛ کرمان: مولف.
- رفیعی، فرشاد. (1390)؛ مدیریت منابع انسانی داوطلب در ورزش؛ کرمان: مولف.
- رفیعی، فرشاد و رعنا ابراهیمی. (1387)؛ آسیب شناسی ‌سازمان‌های مردم نهاد جوانان ایران؛ مجموعه مقالات همایش توانمندی­های ‌سازمان‌های مردم نهاد، کرمان: استانداری کرمان.
- زاهدی، محمدجواد. (1388)؛ نقش ‌سازمان‌های غیردولتی در توسعه پایدار؛ تهران: مازیار.
- شربتیان، محمدحسن. (1390)؛ بررسی نقش کارکردی آموزش و رسانه‌های جمعی در فرهنگ ترافیک با تاکید بر شهر مشهد؛ سایت انسان شناسی فرهنگی http://anthropology.ir/node/908.
 
- A.Chitra & M.Com (2003); Role of Ngo’s In Protecting Environment And Health; Proceedings of the Third International Conference on Environment and Health, Chennai, India, 15-17 December, 2003.
- ELLEVSET, LEIF AGNAR (1995). The Nordic Approach of Road Safety. Nordic Road Safety Committee seminar in connection with the Annual Meeting of La Prevention Routiere Internationale (PRI), 29 May, Reykjavik, Island.
- ELLEVSET, LEIF AGNAR (1996). Some reflections why the Nordic countries have attained positive results in the efforts to reduce traffic accidents and improve the quality of the traffic safety work. Key note speech at the World Bank, Washington.
- ELLEVSET, LEIF AGNAR (1997). NGOs and their role in road safety. The Third African Road Safety Congress, 14.-17. April 1997, Pretoria, South Africa.
- KVAM REIDAR (1996). Partnerships, possibilities and pitfalls. Working with local NGOs in Bangladesh. Asia Technical Department, the World Bank, Washington, USA.
- NATIONAL ROAD SAFETY STRATEGIC ACTION PLAN 1997-98 TO 1998-99. National Road Safety Council. Ministry of Communications. The Government of the People’s Republic of Bangladesh. May 1997.