جایگاه ستاد پدافند غیر عامل در کاهش تهدیدات امنیتی و سایبری (مطالعه موردی‌‌‌‌‌‌‌‌: شهر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بحران دانشگاه شهید باهنر کرمان، (نویسنده مسئول)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بحران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

زمینه و هدف: تمایل روز افزون به استفاده از ‌فناوری‌های پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت شرایط وبستر مساعدی برای ظهور جرایم سایبری بوجود آورده است‌‌‌‌‌‌. از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گیرد و مانند سایر جرایم ملموس نیستند مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم با چالش‌های نوینی مواجه هستند‌‌‌‌‌‌. در چنین فضایی که از آن به عنوان فضای مجازی یاد ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گردد‌‌‌‌‌‌‌. افراد و مجموعه‌‌‌هایی در آن خارج از حوزه ‌دولت‌ها نقش آفرینی‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کنند‌‌‌‌‌‌‌. هدف این تحقیق بررسی ظرفیت ستاد پدافند غیر عامل در کاهش چالش‌ها و تهدیدات سایبری شهر کرمان است.
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی است‌‌‌‌‌‌. مقاله حاضر از نوع توصیفی –تحلیلی ‌‌‌‌‌‌‌می‌باشد‌‌‌‌‌‌. همچنین از آنجا که در این تحقیق با استفاده از روش اسنادی به تحلیل محتوای اسناد، مقالات، پایان نامه‌ها، کتاب‌های مختلف مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته شده است‌‌‌‌‌‌. اطلاعات وداده‌های مورد نیاز برای انجام تحقیق بر حسب نوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن‌ها از منابع مختلفی گردآوری شده است‌‌‌‌‌‌.
نتایج: کنترل سنتی ‌دولت‌ها بر حوزه‌های کارکردی همچون امنیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ایجاد نظم سیاسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مدیریت و ساماندهی و ‌فعالیت‌های اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اجتماعی و فرهنگی را با چالش‌های جدی مواجه ‌ساخت‌هاند‌‌‌‌‌‌. جرائم اقتصادی در راس جرائم سایبری قرار دارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کرمان جزء 10 استان اول کشور در زمینه جرائم سایبری است‌‌‌‌‌‌‌. همچنین کرمان در زمینه کشف جرائم سایبری در رده بین چهار و پنج کشور قرار دارد‌‌‌‌‌‌. طی شش ماه نخست سال جاری 95 درصد جرائم سایبری‌ در کرمان کشف شده است‌‌‌‌‌‌‌. در این مقاله ضمن شناسایی تهدیدات و چالش‌های‌ سایبری در استان کرمان به‌ اقدامات ایران‌ در مقابله با جنگ نرم و تهدیدات سایبری با توجه ظرفیت پدافندغیر عامل اشاره‌ می‌نماید که‌ ‌می‌تواند‌ مورد استفاده در نقاط گوناگون کشورمان از جمله استان کرمان بدلیل لرزه خیز بودن و نزدیکی به مرزهای استان‌های جنوب شرقی کشور ایران که به تبع آن‌ ‌می‌تواند سبب بحران‌های گوناگون شود قرا رگیرد‌‌‌‌‌‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- ابراهیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، عباس. (1388)‌‌؛ فناوری اطلاعاتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مرکز تالیف کتاب‌های درسی سپاه، تهران‌‌‌‌‌‌.
- ابهری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مریم. (1386)‌‌؛ مدیریت بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، دانشگاه صنعتی مالک اشتر‌‌؛ مجتمع آمایش و پدافند غیر عامل، تهران‌‌‌‌‌‌.
- ایکاو‌‌؛ دیوید چی‌‌. (1383)‌‌؛ راهکارهای پیشگیری و مقابله با جرایم رایانه ای‌‌؛ ترجمه اکبراسترکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، محمد صادق روز بهانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تورج ریحانی و راحله الیاسی‌‌؛ تهران‌‌‌‌‌‌‌: معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی‌‌‌‌‌‌.
- جعفری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مجتبی. (1385)‌‌؛ بزهکاری رایانه‌‌‌‌ای در رویارویی با حقوق جزای فرانسه‌‌؛ نشریه حقوقی گواه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، شماره 6و7‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بهارو تابستان‌‌‌‌‌‌.
- خداقلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، زهرا. (1383)‌‌؛ جرایم کامپوتری‌‌؛ اب اول‌، تهران‌‌‌‌‌‌‌: آریان‌‌‌‌‌‌.
- دزیانی‌، محمد حسن. (1384)‌‌؛ اخبار جرایم سایبری‌‌؛ خبرنامه انفورماتیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سال بیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، شماره 98‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بهمن‌‌‌‌‌‌.
- رضایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، روح الله. (1358)‌‌؛ اعتبار اسناد الکترونیک با توجه به قوانین داخلی و ‌‌‌‌‌بین‌المللی‌‌؛ نشریه حقوقی گواه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، شماره 6و7 بهار و تابستان‌‌‌‌‌‌.
- سرمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، زهره. (1378)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مقدمه‌‌‌‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی‌‌؛ انتشارات نیل‌‌‌‌‌‌‌.
- موحدی نیا. (1384)‌‌؛ ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نشریه 4پدافند غیر عامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، معاونت پدافند غیر عامل قرار گاه پدافند هوایی خاتم النبیا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
- محمود زاده‌‌؛ امیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نشریه علم افرین‌‌. (1387)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ اشنایی با پدافند غیر عامل‌‌‌‌‌‌.
- مجید ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، داود‌‌ . (1386)‌‌؛ مبانی استتار و اختفاء و پوشش‌‌؛ دانشگاه صنعتی مالک اشتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مجمع آمایش و پدافند غیر عامل.