بررسی رابطه بین مشکلات کاری و خانوادگی پلیس زن و ‌‌بهره‌وری آنان (مطالعه موردی: فرماندهی انتظامی استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس آی تی، عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان‌‌

چکیده

‌‌زمینه و هدف: امروزه زنان همگام با مردان در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کرده و به عنوان یک منبع ‌‌‌تأمین کننده مخارج زندگی تبدیل شده‌اند. نـیروی انـتظامی در راستای پاسخگویی به نیازهای‌ جامعه خصوصاً زنان و کودکان به خدمات پلیس‌‌‌‌، اقـدام به جذب و به‌کارگیری زنان در سازمان‌ پلیس کرده است. از طرفی افزایش شمار خانواده‌‌هایی که زن و مرد هر دو شاغل هستند‌‌‌‌، موجب شده است که تعادل میان زندگی کاری و خانوادگی از حالت خود خارج شود و گاهی اوقات میان اجرای وظایف و مسئولیت‌های خانواده و کار تعارض و تضاد حادث گردد.
روش: این تحقیق از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی است. روش به کار رفته در این تحقیق از نوع اسنادی بوده که با مراجعه به اسناد‌‌‌‌، کتاب و پایگاه‌های اینترنتی بر اساس فیش برداری انجام پذیرفته و در پایان با استفاده از روش تحلیل محتوی به تجزیه و تحلیل یافته‌ها پرداخته شده است.
نتیجه: برقراری امنیت مستلزم بهره مندی از منابع و نیروی انسانی مطلوب است؛ لذا نیاز به حضور پلیس زن در جامعه امری اجتناب ناپذیر است؛ لذا انتظار می‌رود که این قشر از پلیس بتواند با بهره‌وری و انگیزه خدمتی بالا به بهترین نحو خدمات لازم انتظامی را به جامعه ارائه دهند.وجود نقش‌های متعدد برای این قشر از پلیس بویژه دو نقش مهم مادری و همسری، بعضاً مشکلاتی برای آنان ایجاد نموده که تأثیر آن بر جامعه، سازمان و خود زنان پلیس مشهود است. از همین سو زنان پلیس به منظور افزایش ‌‌بهره‌وری و کارایی خود در راستای حفظ منافع خانوادگی و شغلی نیازمند تدابیر خاص فردی و ارائه راه کارهای قانونی و منطقی و کاربردی مسئولین این مجموعه می‌باشند. در این راستا آنان نیازمند تغییر نگرش جامعه و دولتمردان برای ایجاد شرایطی می‌باشند که مشارکت فعال بانوان را در جامعه تسهیل نمایند. این نگرش حمایت همه افراد در سطوح مختلف دستگاه‌های دولتی و مجریان امر را می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- امیر اعظمی‌‌‌‌، هادی اسلامی. (1390)؛ تاملی بر راه کارهای توانمندسازی زنان پلیس (نقش معیارها‌‌‌‌، نهادها و ‌چالش‌های ‌‌تأثیر گذار در فرایند توانمند سازی با تکیه بر رویکرد فرایند تحلیل شبکه‌‌ای کامل)‌‌‌‌، دو ماهنامه‌‌‌ی توسعه انسانی پلیس‌‌‌‌‌‌، سال هشتم‌‌‌‌، شماره 36‌‌‌‌، مرداد و شهریور 1390
- احمدی‌‌‌‌، حسین. (1385)؛ مشکلات و موانع به کارگیری پلیس زن در ماموریت‌های انتظامی‌‌‌‌، پایان نامه کارشناسی ارشد دافوس‌‌‌‌، تهران: دانشگاه علوم انتظامی.
- اوتادی‌‌‌‌، مریم. (1380)؛ «تأثیر اشتغال زنان بر سلامت روان همسرشان»‌‌. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س).
- اعظمی‌‌‌‌، امیر؛ سلامی‌‌‌‌، هادی. (1390)؛ «تاملی بر راه کارهای توانمند سازی زنان پلیس». دوماهنامه توسعه انسانی پلیس سال هشتم. شماره 36.
- آیسان‌‌‌‌،‌‌ یاسمین‌‌‌‌،‌‌ دیویس‌‌‌‌،‌‌ یان‌‌‌‌.‌‌ (1382)‌‌‌‌؛‌‌ «معماری و برنامه­ریزی بازسازی»‌‌‌‌،‌‌ ترجمه علیرضا فلاحی‌‌‌‌،‌‌ انتشارات شهید بهشتی‌‌‌‌،‌‌ تهران.
- بابائیان‌‌‌‌، علی؛ محمدی مهموئی‌‌‌‌، علی؛ علیزاده‌‌‌‌، حسین؛ کرمی‌‌‌‌، ذبیح اله. (1391)؛ «تأثیر تعارض کار- خانواده و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی کارکنان پلیس ناجا»‌‌. فصلنامه انتظام اجتماعی سال چهارم‌‌‌‌، شماره چهارم‌‌.
- بوزان‌‌‌‌،‌‌ باری. (1379)؛ آشنایی با مکتب کپنهاک در حوزه مطالعات امنیتی‌‌‌‌،‌‌ فصلنامه مطالعات راهبردی 1379 شماره 9‌‌‌‌،‌‌ صفحات 10- 15.
- حسینی؛ فریده السادات، انبارکی؛ لیلا، کریمی؛ آزاده. (1397)؛ با عنوان پیش‌بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان پلیس زن براساس تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان زن فرماندهی انتظامی استان بوشهر)، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی بوشهر، مقاله 5، دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 82-96          
- حسینی دوست‌‌‌‌،‌‌ سید رضا و دیگران. (1381)؛ بیوتروریسم و سلاح‌های بیولوژیک‌‌‌‌،‌‌ تهران: نشر اندیشمند.
- خواجه امیری‌‌‌‌‌،‌‌ مهدی و سهراب‌‌‌‌‌‌،‌‌ شرقی دولت‌آبادی‌. (1391)؛‌ بررسی نقش بیوتروریسم در امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380‌‌‌‌‌‌،‌‌ فصلنامه امنیت‌پژوهی‌‌‌‌‌‌،‌‌ سال یازدهم‌‌‌‌‌‌،‌‌ شماره 38
- داودی فرد‌‌‌‌،‌‌ مهدی‌‌؛ داود حبیبی و فرهاد داودی فرد‌‌. (1392)؛ بیوتروریسم‌‌‌‌‌‌،‌‌ همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی‌‌‌‌‌‌،‌‌ جزیره قشم‌‌‌‌‌‌،‌‌ شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان‌‌‌‌‌‌،‌‌
- رشیدی راد‌‌‌‌،‌‌ حسین. (1399)؛ ویروس کرونا؛ پیشنهاد و سناریو‌های پیش رو‌‌‌‌،‌‌ گزارش پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی فا.ا.قزوین‌‌‌‌،‌‌ شمارگان الکترونیکی.
- ساجد‌‌‌‌، اقدس. (1357)؛ «اثرات اشتغال زنان بر خانواده» پایان نامه‌‌. کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
- ساروخانی‌‌، باقر. (1354)؛ اثرات اشتغال زن بر خانواده (تحقیقی در شهر تهران) امور فرهنگی دانشگاه تهران.
- شایگان‌‌‌‌، فریبا، (1382)‌‌. مبانی و اصول به کارگیری پلیس زن. فصلنامه دانش انتظامی‌‌‌‌، سال پنجم‌‌‌‌، شماره 3 (پیاپی 19) صفحات: 119- 102.
- شایگان، فریبا. (1390)؛ بررسی عوامل موثر بر نگهداشت پلیس زن، فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا، مقاله 4، دوره 2، شماره 24، تابستان 1390، صفحه 63-82
‌‌‌ شفیع زاده‌‌‌‌، رضا. (1388)‌‌؛ راهبردهای مدیریت منابع انسانی در زمینه پلیس زن‌‌‌‌، مجموعه مقالات همایش پلیس زن و توسعه امنیت عمومی (جلد دوم )‌‌‌‌، تهران: دانشگاه علوم انتظامی‌‌‌‌، صفحات‌‌: 48- 25
- صلاحی اصفهانی‌‌‌‌، گیتی. (1387)؛ توانمندسازی زنان پلیس در برقراری امنیت عمومی‌‌‌‌، مجموعه مقالات نقش پلیس زن در امنیت عمومی. جلد اول‌‌‌‌، تهران:انتشارات معاونت دانشگاه علوم انتظامی.
- صالحی تیلکی‌‌‌‌،‌‌ یحیی. (1399)؛ پیامدهای سیاسی و اجتماعی بیماری کرونا در زمان حال و آینده‌‌‌‌،‌‌ گزارش پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی ف.ا.ا.هرمزگان‌‌‌‌،‌‌ شمارگان الکترونیکی.
- عضدی‌‌‌‌،‌‌ وحید. (1399)؛ پیامدهای اقتصادی‌‌‌‌،‌‌ فرهنگی‌‌‌‌،‌‌ اجتماعی و روانشناختی کرونا (کووید۱۹)‌‌‌‌،‌‌ گزارش پژوهشی دفترتحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان‌‌‌‌،‌‌ شمارگان الکترونیکی
- گلگون‌‌‌‌، بهرام؛ بیرانوند‌‌‌‌، رضا. (1388 ). «‌‌عوامل موثر بر استفاده محدود پلیس زن در کلانتری‌های انتظامی». فصلنامه دانش انتظامی؛ سال یازدهم‌‌‌‌، شماره دوم‌‌‌‌، تابستان 1388‌‌.
- کیانمهر، محمد ولی. (1378)؛ ‌‌تأثیر اشتغال زن بر خانواده (بررسی مشکلات زنان شاغل و متاهل در خانواده)‌‌‌‌، دانشگاه علامه طباطبایی
- موسوی‌‌‌‌، بتول. (1378)؛ «بررسی اشتغال زنان متاهل و مشکلات آنان ‌‌(با نگاهی به تأثیرات اشتغال زنان در خانواده) پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا(س)‌‌‌‌، دانشگاه علوم اجتماعی و اقتصادی تهران.‌‌
- محمد پناه‌‌‌‌،‌‌ امیر حسین. (1399)؛ بررسی پیامده‌های ویروس کرونا در ابعاد مختلف با تاکید بر جامعه ایران‌‌‌‌،‌‌ گزارش پژوهشی شماره 2دفتر تحقیقات کاربردی فا.ا.کردستان‌‌‌‌،‌‌ شمارگان الکترونیکی.
- مظفری‌زاده‌‌‌‌،‌‌ مهدی. (1395)؛ پدافندغیرعامل در جایگاه امنیت ملی و مقابله با بیوتروریسم‌‌‌‌،‌‌ کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار‌‌‌‌،‌‌ وزارت کشور- 12 و 13 مهر 1395
- مرکز تحقیقات ویروس شناسی‌‌‌‌.‌‌ (1399)؛ ویروس کرونا: سایت:
- نصرالهی‌‌‌‌،‌‌ بهروز. (1399)؛ در مورد کووید- 19 و بررسی برخی اثرات و پیامدهای این ویروس در کشور و استان آذربایجان غربی گزارش پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی فا.ا.آذربایجان غربی‌‌‌‌،‌‌ شمارگان الکترونیکی.
- وروایی‌‌‌‌، اکبر و محمدحسن توسلی. ‌‌(1385 )؛ ضرورت‌ها و باید و نبایدهای الزامات شرعی پلیس زن‌‌‌‌، مجموعه مقالات تخصصی در پلیس زن و الزامات شرعی‌‌‌‌، تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.
- یعقوبی‌‌‌‌،‌‌ مهدی. (1399)؛ تحلیلی بر فرضیه بیوتروریسمی کرونا ویروس‌‌‌‌،‌‌ گزارش پژوهشی شماره 3 دفتر دفترتحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان سمنان‌‌‌‌،‌‌ شمارگان الکترونیکی.
- Baxter‌‌‌‌، J. & Western‌‌‌‌‌‌، M (1998)‌‌‌‌‌‌، Satisfaction with Housework: Examining the Paradox‌‌‌‌، Sociology 32(1)‌‌:PP. 101-120.
- Coleman K. Bioterrorism and the food supply, newsletter archive. 2004, 725- 731.
TYRRELL, DA (1965- 06- 05). "CULTIVATION OF A NOVEL TYPE OF COMMON- COLD VIRUS IN ORGAN CULTURES". British medical journal. ۱ (۵۴۴۸): ۱۴۶۷–۷۰.
- Nelson. D. & R. Burke (2000). Woman Executives: Health. Stress. And Success. The Academy of Management Executive‌‌ 14(2). pp. 107-121.
- Sullivan. O. (1996). Time Co-Ordination. The Domestic Division of Labour and Affective Relations: Time Use and the Enjoyment of Activities within Couples. Sociology 30. Pp. 70-100.
- Stwart, C. L. (1990). Job stress, Burnout and Work- Family Conflict. Doctoral Dissertation: University of Califomia.
- Wolf‌‌‌‌، D. (1992)‌‌‌‌‌‌، Factory Daughters‌‌: Gender‌‌‌‌‌‌، Household Dynamics‌‌‌‌، and Rural Industrialization in Java‌‌‌‌‌‌، Berkeley‌‌: University of‌‌ California Press.
- Lambert, E., Hogan, N. L., & Altheimer, I. (2010). The Association Between Work – Family Conflict and job Burnout Among Correctional Staff:A Preliminary study. Am J Crim Just (35), 37- 55?
- Martinussen, M., Richardsen, A. , & Burke, R. (2007). Job demands, job resources, and bumout among police officers. Joumal of Criminal Justice (35), 239-249.
- Pines, A. M., & Keinan, G. (2005). Stress and Bumout: The Significant Difference. Personality and Individual Difference, 39, 625-635.
_ Yvonne. A. B. (2010), Gender, Development, and Sex Work in Lesotho, Equality, Diversity and International Journal, Vol. 29, No. I, PP. 78-96.
- Huang, Chaolin; Wang, Yeming; Li, Xing Wang; Ren, Lili; Zhao, Jianping; Hu, Yi; Zhang, Li; Fan, Guohui; Xu, Jiuyang (24 January 2020)
- Health, Australian Government Department of (2020- 01- 21). "Novel coronavirus". Australian Government Department of Health. Retrieved 2020- 01- 23.
- Yawei Zhang, general (2008). Encyclopedia of global health. Los Angeles: Sage Publications.