بررسی عوامل بروز قتل در شهرستان سیرجان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مشاوره و راهنمایی، مشاور و مددکار فرماندهی انتظامی استان شهرستان سیرجان، (نویسنده مسئول).

2 کارشناس ارشد مشاوره، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان شهرستان سیرجان

3 دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، مشاور و مددکار فرماندهی انتظامی استان شهرستان سیرجان

چکیده

زمینه و هدف: قتل یکی از جدی‌ترین انوع جرایم خشن است که خسارت‌های جبران ناپذیری را بر قاتل‌‌‌‌‌‌‌‌، قربانی خانواده‌ها و اعضای اجتماع محلی وارد و احساس امنیت اجتماعی را خدشه دار ‌می‌سازد. از این رو هدف این تحقیق بررسی عوامل بروز قتل در شهرستان سیرجان طی سال 1399 است.
روش: روش­به کار رفته در این تحقیق از لحاظ ماهیت کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق بر اساس روش دلفی (5 تا 20 نفر) تعداد 6 نفر از کارشناسان و متخصصان شهرستان سیرجان (جامعه شناس، روانشناس، حقوق و کارشناس انتظامی)، به عنوان جامعه آماری این تحقیق در نظر گرفته شده است که کار مصاحبه تا زمان اشباع نظری ادامه یافته است. داده‌‌‌های کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با استفاده از روش تئوری زمینه‌ای جمع آوری و پس از پیاده سازی‌‌‌‌، با استفاده از روش نظری‌‌‌‌، کدگذاری تا به یک نظام مقوله‌ای دست یابد.
نتیجه: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بیشترین علت گسترش این پدیده مربوط به بعد فرهنگی با 30% درصد و کمترین آن2% درصد مربوط به مولفه انتظامی‌‌‌‌ می‌باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد ‌‌مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار در وقو ع قتل عبارتند از: 1. عدم آگاهسازی از پیامد آسیب‌های اجتماعی سوءمصرف مواد مخدر ومشروبات الکی در مناطق ‌‌آسیب‌پذیر شهرستان‌‌؛ 2. ضعف نظارت بر تولید و کیفیت کالاهای فرهنگی و رسانه‌های جمعی؛ 3. عدم آموزش و پرورش مسئولانه و ضعف نظارتی دقیق آموزش بر روند تحصیل دانش آموزان؛ 4. ضعف فرهنگ سازی دربین اقشار مختلف جامعه در رابطه با افزایش سطح تحمل و داشتن روحیه گذشت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- قرآن
- احمدی‌‌‌‌، حبیب. (1384)‌‌‌‌؛ جامعه شناسی انحرافات‌‌‌‌، تهران: سمت
- افتخاری، علی، قربانی، مظاهر و قره داغی، جابر (1384)؛ «بررسی روش‌ها و انگیزه‌های مختلف قتل در تهران بزرگ و عوامل مرتبط با آن از اول مهر 1382 تا آخر شهریور 1383» پزشکی قانونی، دوره 11، شماره 4، صص: 179-184‌‌‌.
- بوستانی، داریوش. (1398)؛ بررسی کیفی پدیده قتل دسته جمعی فهرج، طرح تحقیقاتی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان.
- توفیقی زواره حسن‌‌، خاتمی زنوزیان آزیتا‌‌، فتحی سهراب‌‌، سیف فرشد مهران‌‌، خاتمی زنوزیان آرزو. (1382)؛ «مطالعه برخی خصوصیات قتل در مرتکبین قتل مبتلا به اختلالات روانی معاینه شده در بخش روانپزشکی در سازمان پژشکی قانونی کشور از 1374 تا 1376»‌‌ مجله علمی پزشکی قانونی: ‌‌ بهار 1382 ‌‌، دوره 9 ‌‌، شماره‌‌ 29 ؛ صص: 12-17
- حاجی زاده میمندی، مسعود. (1391)؛ تحلیل آماری قتل در استان یزد با تاکید بر شهرستان یزد در سال‌های 1388-1385، دوفصلنامه پلیس زن، سال ششم، شماره شانزدهم، بهار و تابستان، صص: 102-84‌‌‌.
- رئیسی‌‌‌‌، جلال. (1382)‌‌‌‌؛ جوانان وناهنجاری رفتاری‌‌‌‌، فصلنامه علوم اجتماعی علامه طباطبایی‌‌‌‌، شماره 2
‌- رفیع پور‌‌‌‌، فرامرز. (1380)‌‌‌‌؛ آناتومی جامعه‌‌‌‌، مقدمه‌‌‌ای بر جامعه شناسی کاربردی‌‌‌‌، تهران: شرکت سهامی انتشار
- دهخدا، علی اکبر. (١٣٧٣)؛ لغت نامه زیر نظر محمد معین وسید جعفر شهیدی. نشر‌‌، تهران : موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران.
- سلیمی‌‌‌‌، علی و محمد داوری. (1386)؛ جامعه شناسی کجروی‌‌‌‌، قم: پژوهشکده حوزه ودانشگاه
- لبیبـی‌‌‌‌‌‌‌‌، محمدمهدی. (1387)؛ جامعه‌شناسی جرائم خشن ناشر: نشر افکار
- صدیق سروستانی‌‌‌‌، رحمت الله‌‌. (1387)؛ ‌آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)‌‌‌‌، تهران: سمت
- عبدالرحمانی، رضا و چگینی، علی. (1394)؛ «تحلیل جامعه شناختی قتل‌های سریالی زنان»، فصلنامه پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، سال دهم، شماره اول، بهار، صص: 104-79‌‌‌.
- نجفی ابرندآبادی، حسین علی، جعفری زاده، فتاح، و هادی تبار، اسماعیل. (1394)؛ «مطالعه انگیزه‌‌‌‌های مختلف قتل و عوامل مرتبط با آن در استان فارس از اول فروردین سال 1381 تا آخر اسفند سال 1390»؛ مجله پزشکی قانونی ایران، دوره 21، شماره 3، پاییز، صص: 189-197
- نجفی توانا‌‌‌‌، علی. (1386)؛ نابهنجاری وبزهکاری اطفال ونوجوانان ونظریه‌های انحراف اجتماعی‌‌‌‌، تهران: نشرعلم
- نوکنده ای، عزیز. (١٣٩٢)؛ تحلیل حقوقی قتل عمد با تاکید بر رویه قضایی و دکترین، نشر دانش نگار.
- نصیری، نوید، خلیلی، مجتبی، رحیمی، حسن، و مولوی، حسین. (1392)؛ بررسی رابطه عوامل فردی، اقلیمی و بوم شناختی با جرم قتل در استان اصفهان، مجله پژشکی قانونی، زمستان و بهار، صص: 183-175
- یوسفوند، حسن رضا، احمدی، یعقوب، محسنی تبریزی، علیرضا، ابوالحسنی، اصغر. (1393)‌‌‌؛ «تبیین رابطه جرایم خشونت آمیز (قتل) با تأکید بر نابرابری در توسعه اجتماعی‌‌ اقتصادی در ایران»، فصلنامه توسعه اجتماعی، دوره 9، شماره 3، بهار، صص: 140-115‌‌‌.
Carcach, C., Mouzos, J., & Grabosky, P. (2002). The mass murder as quasi-experiment: The impact of the 1996 Port Arthur massacre. Homicide Studies, 6(2), 109-127.
DeLisi, M., & Walters, G. D. (2011). Multiple homicide as a function of prisonization and concurrent instrumental violence: testing an interactive model—a research note. Crime & Delinquency, 57(1), 147-161.
Meloy, J. R., Hempel, A. G., Gray, B. T., Mohandie, K., Shiva, A., & Richards, T. C. (2004). A comparative analysis of North American adolescent and adult mass murderers. Behavioral Sciences & the Law, 22(3), 291-309.
Messing, J. T., & Heeren, J. W. (2004). Another side of multiple murder: Women killers in the domestic context. Homicide Studies, 8(2), 123-158.
Sills, D. L. (1968). International encyclopedia of the social sciences.