مدیریت ایمنی جاده از سطح ملی تا محلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مترجم مسئول

2 دکترا روانشناسی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات ناجا

چکیده

الگوی مدیریتی داشتن وزارتخانه‌ها یا بخش‌های جداگانه بر پایه بخش مداخله، به‌طور آشکار برای مدیریت سیاست‌های بین بخشی مناسب نیست. این‌ها نیازمند ترکیب تصمیم‌گیری در سطوح مختلف برنامه‌ریزی، طراحی و اجراست. به‌عنوان یک مسئله چندوجهی، مدیریت ایمنی جاده نیاز به دیدگاه بین‌رشته‌ای دارد. این موضوع تنها ‌‌می‌تواند‏ با داشتن یک سازمان عرضی خاص، با عبور از کانال‌های سلسله مراتبی، به‌منظور تسهیل توسعه و اجرای سیاست‌های ایمنی جاده، موردبررسی قرار گیرد. سازمان مدیریت ایمنی جاده نه‌تنها باید بین بخش‌های متفاوت اتصال ایجاد کند بلکه باید کانال‌های برای مشاوره و گفتمان با شهروندان نیز ایجاد نماید. این فصل مروری بر فرآیندهای مدیریت ایمنی جاده و مؤلفه‌های سیاست‌های ایمنی جاده دارد. به‌علاوه، بازیگران و ‌‌ذ‌ی‌نفعان مشخص می‌شوند و نیازها برای سازمان‌دهی موردبحث قرار می‌گیرد. یافته‌های ارائه‌شده در اینجا برگرفته از کارهای تجربی و مشاهدات صورت گرفته در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در آفریقا و آسیا و همچنین کشورهای OECD است.

کلیدواژه‌ها


Adolehoume, A., Grosskopf, S., Muhlrad, N. et al. 2003. Scaling up road safety in World Bank projects in South Saharan Africa. SITRASS, France, CSIR, Pretoria, South Africa. The World Bank, Africa Region, Washington.
Bliss, T. and Breen, J. 2009. Implementing the Recommendations of the World Report on Road Traffic Injury Prevention. Country Guidelines for the Conduct of Road Safety Capacity Reviews and the Related Specification of Lead Agency Reforms, Investment Strategies and Safety Projects. World Bank Global Road Safety Facility, Washington, DC.
Dunn, W.N. 1981. Public Policy Analysis: An Introduction. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. U.S.A.
ETSC. 2006. A Methodological Approach to National Road Safety Policies. European Transport Safety Council, Brussels.
J¨ahi, H., Muhlrad, N., Buttler, I. 2012. Investigating road safety management processes in the European Union. Elsevier, Procedia, Social and Behavioural Sciences.
Methorst, R., Monterde i Bort, H., Risser, R. Sauter, D., Tight, M. and Walker, J. (Eds.) (2010) Pedestrians’ Quality Needs. Final Report of the COST project 358, Cheltenham: Walk21.
Muhlrad, N. 2009. Road safety management systems, a comprehensive diagnosis method adaptable to low and middle income countries. Synth`ese INRETS no 59, Lavoisier, France.
Muhlrad, N., Buttler, I., Gitelman, V. ed. 2011. Road safety management investigation model and questionnaire, Deliverable 1.2 of the EC FP7 project DaCoTA.
Muhlrad, N. 2006. Syst`emes de gestion de la s´ecurit´e routi`ere: une m´ethode de diagnostic applicable aux pays `a faibles et moyens revenus. Adolehoum´e A. ed. LET/INRETS, Lyon/Arcueil, France. ISBN N
2-908558-24-6.
Muhlrad, N. 2005. Financing road safety: a structure to identify needs and sources of funding with application to lower income countries. In: Proceedings of Road Safety on Four Continents, Warsaw, Poland, September 2005. VTI, Sweden.
Muhlrad, N. and Wittink, R. 2005. Road safety management: from the national to the local level. In: Tiwari, G., Mohan, D., Muhlrad, N. ed. 2005. The Way Forward: transportation planning and road safety. Macmillan India Ltd.
Muhlrad, N., Adolehoum´e, A., et al. 2000. Politique commune de s´ecurit´e routi`ere des pays de l’UEMOA. Contrat d’´etudes N o 09/DAT/99, Rapport Final. INRETS-ISTED, Paris-La D´efense, France.
OECD. 1982. Short-term and area-wide evaluation of road safety measures. Proceedings. SWOV, Leidschendam, the Netherlands.
OECD. 1984. Integrated road safety management. Felrice, B., Ephraim, M., J¨orgensen, N.O. et al.ed. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, France.
OECD. 2002. Road Safety: What’s the Vision? Organisation for Economic Co-operation and evelopment,
Paris, France.
OECD. 2008. Towards Zero: Ambitious Road Safety Targets and the Safe System Approach. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, France.
Papadimitriou, E., Yannis, G., Muhlrad, N. et al. ed. 2012. Analysis of road safety management in the European countries, Deliverable 1.5 Vol. II of the EC FP7 project DaCoTA.
PQN. 2010. Cost Action 358, Pedestrian Quality Needs. Final Report. COST Foundation, Brussels. Thomas, P., Muhlrad, N., Hill, J., Yannis, G., Dupont, E., Martensen, H., Hermitte, T., Bos, N. (2013) Final Project Report, Deliverable 0.1 of the EC FP7 project Muhlrad et al.
WHO. 2004. World Report on Road Traffic Injury Prevention. Peden, M., Scurfield, R., Sleet, D. et al. ed. World Health Organization, Geneva, Switzerland.