نمایه نویسندگان

ا

  • ایرانمنش، محبوبه رابطه‌ی، خانه نشینی بر اثر شیوع ویروس کرنا و تجربه شادکامی ناشی از مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان (مطالعه موردی شهر کرمان) [دوره 33، شماره 33، 1399، صفحه 165-190]
  • انجم شعاع، زهرا آسیب شناسی کاهش اختیارات ضابطین در آیین دادرسی کیفری (موردی استان کرمان) [دوره 33، شماره 33، 1399، صفحه 127-164]

ت

  • ترکی، حسین نقش اشراف اطلاعاتی در کنترل اغتشاشات توسط یگان ویژه ناجا [دوره 33، شماره 33، 1399، صفحه 63-99]

ر

  • رجایی، مسلم رابطه‌ی، خانه نشینی بر اثر شیوع ویروس کرنا و تجربه شادکامی ناشی از مصرف مواد مخدر در بین نوجوانان (مطالعه موردی شهر کرمان) [دوره 33، شماره 33، 1399، صفحه 165-190]

س

  • سلطانپور، فاطمه مطالعه مردم شناختی راهکارهای نهادینه کردن مکتب شهید قاسم سلیمانی در بین جوانان، با تاکید بر رویکرد تفسیری [دوره 33، شماره 33، 1399، صفحه 99-126]

ص

  • صمدیان، فاطمه جامعه مخاطره آمیز و احساس امنیت (مورد مطالعه‌‌‌‌: شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمان) [دوره 33، شماره 33، 1399، صفحه 17-61]

ع

  • عسکری سروستانی، احمد جایگاه امنیت ایالت کرمان در دوران باستان بر رونق اقتصادی [دوره 33، شماره 33، 1399، صفحه 191-217]

ک

  • کدخدا، کیوان مطالعه مردم شناختی راهکارهای نهادینه کردن مکتب شهید قاسم سلیمانی در بین جوانان، با تاکید بر رویکرد تفسیری [دوره 33، شماره 33، 1399، صفحه 99-126]
  • کرم زاده، اسماعیل نقش اشراف اطلاعاتی در کنترل اغتشاشات توسط یگان ویژه ناجا [دوره 33، شماره 33، 1399، صفحه 63-99]

ن

  • نیک نفس، احمد نقش اشراف اطلاعاتی در کنترل اغتشاشات توسط یگان ویژه ناجا [دوره 33، شماره 33، 1399، صفحه 63-99]