دوره و شماره: دوره 28، شماره 28، تابستان 1398، صفحه 1-193 (فصلنامه دانش انتظامی کرمان، سال دهم، شماره 28/ تابستان 1398)