دوره و شماره: دوره 29، شماره 29، پاییز 1398، صفحه 1-175 (فصلنامه دانش انتظامی کرمان- سال دهم، شماره 29/ پاییز 1398) 
4. نقش پلیس اخلاق مدار در بیانیه گام دوم انقلاب

صفحه 101-124

هادی پور احمدیان؛ رضا بهرامی خوشکار