دوره و شماره: دوره 30، شماره 30، زمستان 1398، صفحه 1-180 (فصلنامه پژوهشی دانش انتظامی کرمان، سال دهم/ شماره 30/ زمستان 1398)