دوره و شماره: دوره 31، شماره 31 - شماره پیاپی 11، بهار 1399، صفحه 1-216 (فصلنامه دانش انتظامی کرمان سال یازدهم- شماره سی‌‌ و یکم- بهار 1399)