دوره و شماره: دوره 32، شماره 32 - شماره پیاپی 11، تابستان 1399، صفحه 17-174 (فصلنامه دانش انتظامی کرمان/ سال یازدهم- شماره سی‌‌ و دوم- تابستان 1399)