دوره و شماره: دوره 33، شماره 33 - شماره پیاپی 11، زمستان 1399، صفحه 1-226 (فصلنامه دانش انتظامی کرمان/ سال یازدهم- شماره سی‌‌ و سوم- پاییز 1399 )