دوره و شماره: دوره 34، شماره 34 - شماره پیاپی 11، زمستان 1399، صفحه 17-169 (فصلنامه دانش انتظامی کرمان، سال یازدهم- شماره سی‌‌ و چهارم- زمستان 1399 )