دوره و شماره: دوره 1393، شماره 9، پاییز 1393 
2. بررسی تأثیر بیکاری بر وقوع جرم در استان کرمان (مطالعه موردی: سرقت)

صفحه 18-30

علی کارگربرزی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ هوشنگ پوررضاقلی


4. روشی برای برنامه ریزی مسیر تخلیه در شرایط بحران

صفحه 45-61

علی ملاحسینی؛ محمد علی محمدی پور؛ معصومه دهقانی